GIẢI QUYẾT NỢ KHI GIẢI THỂ CÔNG TY CỔ PHẦN

Tóm tắt tình huống:

Anh/chị cho tôi hỏi, khi công ty cổ phần giải thể do phá sản, thì số nợ công ty phải chịu sẽ xử lý như thế nào? Cảm ơn Luật Á Châu.
Người gửi: Anh A
Xin chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến luật Á Châu. Về vấn đề của bạn, công ty luật Á Châu xin tư vấn giúp bạn như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

– Luật Doanh nghiệp 2014

2. Giải quyết nợ khi giải thể công ty cổ phần

Pháp luật có quy định về các trường hợp và điều kiện giải thể doanh nghiệp tại Điều 201 Luật Doanh nghiệp 2014 như sau:
“Điều 201. Các trường hợp và điều kiện giải thể doanh nghiệp

1. Doanh nghiệp bị giải thể trong các trường hợp sau đây:

a) Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
b) Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;
c) Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
d) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

2. Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài. Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp quy định tại điểm d khoản 1 Điều này cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp.”

Như vậy, chỉ khi doanh nghiệp đã thanh toán hết nợ thì mới được phép thông báo giải thể. Thứ tự thanh toán nợ được quy định cụ thể tại Khoản 5, 6, 7 Điều 202 Luật Doanh nghiệp 2014 như sau:
“Điều 202. Trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp

5. Các khoản nợ của doanh nghiệp được thanh toán theo thứ tự sau đây:

a) Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;
b) Nợ thuế;
c) Các khoản nợ khác.

6. Sau khi đã thanh toán hết các khoản nợ và chi phí giải thể doanh nghiệp, phần còn lại chia cho chủ doanh nghiệp tư nhân, các thành viên, cổ đông hoặc chủ sở hữu công ty theo tỷ lệ sở hữu phần vốn góp, cổ phần.”

Tin Liên Quan