PHÍ THÀNH LẬP CÔNG TY VÀ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Công ty Luật Á Châu xin cung cấp Biểu lệ phí, phí thành lập công ty năm 2017.

Danh mục lệ phí, phí thành lập công ty được điều chỉnh bởi Thông tư số 215/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Phí là khoản tiền mà tổ chức, cá nhân phải trả nhằm cơ bản bù đắp chi phí và mang tính phục vụ khi được cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao cung cấp dịch vụ công.

Lệ phí là khoản tiền được ấn định mà tổ chức, cá nhân phải nộp khi được cơ quan nhà nước cung cấp dịch vụ công, phục vụ công việc

quản lý nhà nước.Để biết thêm chi tiết, mời xem Biểu lệ phí, phí thành lập công ty dưới đâY

STT Nội dung Đơn vị tính Mức thu

Lệ phí đăng ký công ty

1 Đăng ký thành lập doanh nghiệp, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Đồng/lần

200.000

2 Cấp mới, cấp lại, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh

nghiệp Đồng/hồ sơ 100.000

Phí cung cấp thông tin công ty

3 Cung cấp thông tin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh

doanh Đồng/bản 20.000

4 Cung cấp thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; Cung cấp báo cáo tài chính các loại doanh nghiệp Đồng/bản 40.000

5 Cung cấp báo cáo tổng hợp về doanh nghiệp Đồng/báo cáo 150.000

6 Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp Đồng/lần 300.000

7 Cung cấp thông tin doanh nghiệp theo tài khoản từ 125 bản/tháng trở lên Đồng/tháng 5.000.000

Lưu ý liên quan đến Biểu lệ phí, phí thành lập công ty

– Cung cấp báo cáo tổng hợp về đăng ký doanh nghiệp bao gồm: Báo cáo tổng hợp về người thành lập, quản lý doanh nghiệp trong 03

năm; Báo cáo tổng hợp về lịch sử doanh nghiệp trong 03 năm; Báo cáo tổng hợp về thông tin đăng ký doanh nghiệp mới nhất; Báo cáo

thống kê về danh sách doanh nghiệp; Báo cáo tổng hợp về tình hình tài chính của doanh nghiệp trong 03 năm; Danh sách 100 doanh

nghiệp theo yêu cầu; Các sản phẩm thông tin khác được xây dựng trên cơ sở chiết xuất, tổng hợp dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về

đăng ký doanh nghiệP

– Cung cấp thông tin doanh nghiệp theo tài khoản: Là việc cung cấp thông tin doanh nghiệp cho một tài khoản được đăng ký trước

tại Trung tâm Hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký kinh doanh thuộc Cục Quản lý đăng ký kinh doanh nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, khai thác và

tổng hợp thông tin đăng ký doanh nghiệp với số lượng lớn, trong một thời gian dài.

Lệ phí, phí thành lập công ty được trả cho dịch vụ công được tính theo đơn vị là Việt Nam đồng. Trên đây là mức Biểu phí, lệ phí thành

lập doanh nghiệp được áp dụng chung tại tất cả các địa phương trên cả nước. Việc thay đổi Biểu lệ phí, phí thành lập công ty khác với

quy định tại thông tư 215 của Bộ Tài Chính đều không được công nhận. Người thực hiện việc cung cấp dịch vụ công chịu trách nhiệm thi

hành quy định về Biểu lệ phí, phí thành lập công ty này.

Tin Liên Quan