QUYỀN TẠM THỜI ĐỐI VỚI SÁNG CHẾ, KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP, THIẾT KẾ BỐ TRÍ

Công ty Luật Á Châu với kinh nghiệm nhiều năm tư vấn sử hữu trí tuệ sẽ gửi đến cho quý bạn đọc bài viết về  Quyền tạm thời đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí

Điều 131 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) quy định về quyền tạm thời đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí. Cụ thể như sau:

Thứ nhất:

Trường hợp người nộp đơn đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp biết rằng sáng chế, kiểu dáng công nghiệp đang được người khác sử dụng nhằm mục đích thương mại và người đó không có quyền sử dụng trước thì người nộp đơn có quyền thông báo bằng văn bản cho người sử dụng về việc mình đã nộp đơn đăng ký, trong đó chỉ rõ ngày nộp đơn và ngày công bố đơn trên Công báo sở hữu công nghiệp để người đó chấm dứt việc sử dụng hoặc tiếp tục sử dụng.

Thứ 2:

Đối với thiết kế bố trí đã được người có quyền đăng ký hoặc người được người đó cho phép khai thác thương mại trước ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, nếu người có quyền đăng ký biết rằng thiết kế bố trí đó đang được người khác sử dụng nhằm mục đích thương mại thì người đó có quyền thông báo bằng văn bản về quyền đăng ký của mình đối với thiết kế bố trí đó cho người sử dụng để người đó chấm dứt việc sử dụng thiết kế bố trí hoặc tiếp tục sử dụng.

Thứ 3:

Trong trường hợp đã được thông báo quy định tại khoản 1 và khoản Điều 131 Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung 2009 đã nêu ở trên; mà người được thông báo vẫn tiếp tục sử dụng sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí;thì khi Bằng độc quyền sáng chế, Bằng độc quyền giải pháp hữu ích, Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn được cấp, chủ sở hữu sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí; có quyền yêu cầu người đã sử dụng sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí; phải trả một khoản tiền đền bù tương đương;

với giá chuyển giao quyền sử dụng sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí đó trong phạm vi và thời hạn sử dụng tương ứng.

Như vậy,

Pháp luật sở hữu trí tuệ quy định quyền tạm thời đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí trong các trường hợp người nộp đơn đăng ký biết rằng sáng chế, kiểu dáng công nghiệp đang được người khác sử dụng nhằm mục đích thương mại thì quyền tạm thời sẽ được áp dụng để đưa ra thông báo chấm dứt việc sử dụng và tiếp tục sử dụng đối với sáng chế, kiểu dáng công ngiệp, thiết kế bố trí đó.

Tin Liên Quan