THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH HÓA CHẤT

Kinh doanh  hóa chất là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, đây cũng là ngành nghề kinh doanh khác phức tạp khi

tiến hành làm thủ tục xin cấp các loại giấy phép.

Muốn kinh doanh ngành nghề này, doanh nghiệp phải tiến hành thủ 

tục xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh để hoạt động của doanh nghiệp mình được diễn ra

hợp pháp. Vậy thủ tục của hoạt động này như thế nào? Sau đây, Luật Á Châu xin cung cấp tới bạn đọc về quy định

này như sau:

Căn cứ pháp lý:

Luật hóa chất năm 2007

Nghị định 113/2017/NĐ-CP quy định hướng dẫn và chi tiết một số điều của Luật hóa chất

1. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất
– Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong

lĩnh vực công nghiệp theo mẫu quy định tại khoản 7 Điều này;

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã hoặc Giấy chứng

nhận đăng ký hộ kinh doanh;

– Bản kê khai về từng địa điểm kinh doanh;

– Bản sao Quyết định phê duyệt hoặc văn bản xác nhận các tài liệu liên quan đến bảo vệ môi trường theo quy định

của pháp luật được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành;

– Bản sao Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế và văn bản nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan

có thẩm quyền đối với từng kho chứa hóa chất, thuộc đối tượng phải thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa

cháy

– Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền chứng minh đảm

bảo các điều kiện an toàn, về phòng cháy và chữa cháy đối với từng kho chứa hóa chất không thuộc đối tượng bắt

buộc phải thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy;

– Bản vẽ tổng thể hệ thống mặt bằng của từng địa điểm kinh doanh, nội dung bản vẽ phải đảm bảo các thông tin về

vị trí kho chứa, khu vực chứa hóa chất, diện tích và đường vào khu vực kho hóa chất; Bản sao giấy tờ chứng minh

quyền sử dụng đối với thửa đất xây dựng kho chứa hoặc Hợp đồng thuê kho đối với trường hợp thuê kho lưu trữ

hoặc Hợp đồng hay thỏa thuận mua bán hóa chất trong trường hợp sử dụng kho của tổ chức, cá nhân mua hoặc

bán hóa chất

– Bản kê khai thiết bị kỹ thuật, trang bị phòng hộ lao động và an toàn của từng địa điểm kinh doanh hóa chất

– Bản sao bằng trung cấp trở lên về chuyên ngành hóa chất của người phụ trách về an toàn hóa chất

– Bản sao hồ sơ huấn luyện an toàn hóa chất theo quy định tại khoản 4 Điều 34 của Nghị định 113/2017/NĐ-CP

– Phiếu an toàn hóa chất của các hóa chất nguy hiểm trong cơ sở kinh doanh theo quy định.

 

2. Trình tự, thủ tục thẩm định, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện

 

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất

– Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện lập 01 bộ hồ sơ gửi qua đường bưu điện hoặc gửi

trực tiếp hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến đến cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận theo quy

định tại khoản 6 Điều này

– Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp

Giấy chứng nhận thông báo để tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Thời gian hoàn chỉnh hồ sơ không

được tính vào thời gian cấp Giấy chứng nhận quy định tại điểm c khoản này

– Trong thời hạn 12 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này, cơ

quan cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho tổ chức,

cá nhân, đồng thời gửi 01 bản cho Sở Công Thương nơi tổ chức, cá nhân đăng ký trụ sở chính. Mẫu Giấy chứng

nhận được quy định tại Phụ lục VI của Nghị định này. Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận, cơ quan có thẩm

quyền cấp Giấy chứng nhận phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.

Tin Liên Quan