THỦ TỤC THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN

Công ty cổ phần có thể thay đổi vốn điều lệ bằng các cách như: Phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ, đăng ký giảm vốn điều lệ.

Để thực hiện việc đăng ký thay đổi vốn điều lệ; công ty cổ phần cần thực hiện những bước sau đây:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp – thay đổi vốn điều lệ (Phụ lục II-1, Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT);

– Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần

– Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn; mua cổ phần; phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tư

Trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ; đồng thời giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần

– Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ, trong đó nêu rõ số lượng cổ phần chào bán và giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần;

– Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng quản trị công ty cổ phần về việc đăng ký tăng vốn điều lệ công ty sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần.

Trong trường hợp giảm vốn điều lệ:

– Báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ.

 


Bước 2: Trình tự thực hiện nộp hồ sơ

Trong thời hạn 10 ngày; Người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần chịu trách nhiệm đăng ký đổi vốn điều lệ.

– Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trực tiếp; tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính; hoặc Người đại diện theo pháp luật nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

– Khi nhận Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận; kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày làm việc; kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Tin Liên Quan