THỰC HIỆN QUYỀN DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chào luật sư, luật sư cho tôi hỏi cổ đông thực hiện quyền dự họp đại hội đồng cổ đông của mình như thế nào?

Chào bạn, chúng tôi đã tiếp nhận yêu cầu của bạn. Đối với thắc mắc của bạn, Luật Á Châu xin được trả lời như sau:

1. Căn cứ pháp lý

Luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2014

2. Nội dung tư vấn

Theo Điều 110 Luật Doanh nghiệp 2014, có thể hiểu rằng:

Công ty cổ phần là công ty trong đó vốn do các thành viên góp vào được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần.

Người sở hữu cổ phần của công ty được gọi là cổ đông. Số lượng cổ đông tối thiểu là 03.

Cổ đông có thể là cá nhân, tổ chức chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn mình góp vào.

Khoản 1 Điều 135 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định:

Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty cổ phần.

Như vậy Đại hội đồng cổ đông không bao gồm cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức và cổ phần ưu đãi hoàn lại.

Cổ đông được mời họp đại hội đồng cổ đông có quyền tham gia họp đại hội đồng cổ đông.

thực hiện quyền dự họp đại hội đồng cổ đông
thực hiện quyền dự họp đại hội đồng cổ đông

Điều 140 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định:

   1. Cổ đông có thể trực tiếp tham dự họp, ủy quyền bằng văn bản cho một người khác dự họp hoặc thông qua một trong các hình thức quy định tại khoản 2 Điều này. Trường hợp cổ đông là tổ chức chưa có người đại diện theo ủy quyền quy định tại khoản 4 Điều 15 của Luật này thì ủy quyền cho người khác dự họp Đại hội đồng cổ đông.

   Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu do công ty phát hành. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải xuất trình văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp.

   2. Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp sau đây:

   a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;

   b) Ủy quyền cho một người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

   c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;

   d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử.

Cổ đông có thể trực tiếp tham gia phiên họp hoặc ủy quyền cho người khác dự họp thay mình. Việc ủy quyền được thực hiện bằng văn bản.

Cổ đông có thể biểu quyết qua các hình thức trực tiếp, ủy quyền cho người khác, bỏ phiếu điện tử hoặc gửi phiếu biểu quyết qua thư, fax, thư điện tử.

Cổ đông không thực hiện những điều nêu trên được coi là không tham dự và không tham gia bỏ phiếu

Trên đây là một số nội dung trao đổi của chúng tôi. Nếu quý khách có nội dung cần trao đổi, xin vui lòng liên hệ lại theo địa chỉ email: achaulaw@gmail.com hoặc số điện thoại 0947.318.318 hoặc 0963.81.84.86. Chúng tôi rất mong được hợp tác và hỗ trợ quý khách.

Trân trọng!

————-o0o—————

Công ty TNHH Luật Á Châu

VPGD: 262 Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

SĐT: 0947.318.318 – 0963.81.84.86

Webside: achaulaw.com.vn

Email: achaulaw@gmail.com

Bạn hãy gọi chúng tôi bất kể khi nào bạn cần!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin Liên Quan