ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chào Luật Á Châu, Công ty chúng tôi đang hoạt động dưới hình thức Công ty Cổ Phần. Luật Á Châu có thể tư vấn cho chúng tôi biết Quyền và Nghĩa vụ của Đại Hội Đồng Cổ Đông trong Công ty Cổ Phần được không?

Chào bạn, chúng tôi đã tiếp nhận yêu cầu của bạn. Đối với thắc mắc của bạn, Luật Á Châu xin được trả lời như sau.

1. Căn cứ pháp lý

– Luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015

2. Nội dung tư vấn

Theo Điều 110 Luật Doanh nghiệp 2014, có thể hiểu rằng:

Công ty cổ phần là công ty trong đó vốn do các thành viên góp vào được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần.

– Người sở hữu cổ phần của công ty được gọi là cổ đông. Số lượng cổ đông tối thiểu là 03 

– Cổ đông có thể là cá nhân, tổ chức chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn mình góp vào.

Điều 135 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định:

1. Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty cổ phần.

2. Đại hội đồng cổ đông có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

   a) Thông qua định hướng phát triển của công ty;

   b) Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; quyết định mức cổ tức hằng năm của từng loại cổ phần;

   c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên;

   d) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty nếu Điều lệ công ty không quy định một tỷ lệ hoặc một giá trị khác;

   đ) Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;

   e) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;

   g) Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;

   h) Xem xét và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát gây thiệt hại cho công ty và cổ đông công ty;

   i) Quyết định tổ chức lại, giải thể công ty;

   k) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

Đại hội đồng cổ đông
Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông bao gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết. Do vậy cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức và ưu đãi hoàn lại không phải thành viên của Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông quyết định những vấn đề quan trọng liên quan tới;

– Định hướng phát triển của công ty

– Chào bán cổ phần

– Quyết định các vấn đề liên quan thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

– Tổ chức và giải thể công ty.

Quyền của Đại hội đồng cổ đông đồng thời là nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông. Do vậy, cổ đông phải thực hiện nghiêm chỉnh những quy định trên.

   Trên đây là một số nội dung trao đổi của chúng tôi. Nếu quý khách có nội dung cần trao đổi, xin vui lòng liên hệ lại theo địa chỉ email: achaulaw@gmail.com hoặc số điện thoại 0947.318.318 hoặc 0963.81.84.86. Chúng tôi rất mong được hợp tác và hỗ trợ quý khách.

   Trân trọng!

————-o0o—————

Công ty TNHH Luật Á Châu

VPGD: 262 Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

SĐT: 0947.318.318 – 0963.81.84.86

Webside: achaulaw.com.vn

Email: achaulaw@gmail.com

Bạn hãy gọi chúng tôi bất kể khi nào bạn cần!

 

Tin Liên Quan