Trình tự thủ tục giải thể doanh nghiệp nhà nước

        1. Doanh nghiệp nhà nước bị xem xét giải thể trong các trường hợp sau đây:

 • Hết thời hạn hoạt động ghi trong quyết định thành lập mà công ty không xin gia hạn.
 • Doanh nghiệpkinh doanh thua lỗ 03 năm liên tiếp và có số lỗ luỹ kế bằng ¾ vốn nhà nước tại công ty trở lên, nhưng chưa lâm vào tình trạng phá sản.
 • Doanh nghiệpnhà nước không thực hiện được các nhiệm vụ do nhà nước giao trong thời gian 02 năm liên tiếp sau khi đã áp dụng các biện pháp cần thiết.
 • Việc tiếp tục duy trì công ty là không cần thiết
  2. Trình tự và thủ tục thực hiện quyết định GTDN như sau:
 • Doanh nghiệpnhà nước hoặc cơ quan quyết định thành lập hoặc các cơ quan chức năng khi thực hiện nhiệm vụ theo thẩm quyền, phát hiện công ty nhà nước rơi vào tình trạng phải giải thể đề nghị giải thể công ty nhà nước.
 • Người quyết định thành lập công ty nhà nước có quyền quyết định giải thể công ty nhà nước. Bộ trưởng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giải thể công ty nhà nước và công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc tổng công ty nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, sau khi có ý kiến chấp thuận bằgn văn bản của Thủ Tướng Chính Phủ.

Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định giải thể công ty nhà nước, quyết định này phải được thông báo cho người lao động trong công ty và được gửi đến: Người đề nghị GTDN nhà nước, Doanh nghiệp nhà nước bị giải thể, Cơ quan tài chính doanh nghiệp, Cơ quan kế hoạch và đầu tư, Cơ quan thuế trực tiếp quản lý việc thu thuế công ty, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Cục thống kê, Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi công ty nhà nước bị giải thể đặt trụ sở chính và phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty.

 • Người quyết định GTDN nhà nước phải thành lập Hội đồng giải thể công ty nhà nước. Hội đồng giải thể có chức năng tham mưu cho người quyết định giải thể công ty và tổ chức thực hiện giải thể công ty.

         3. Hội đồng giải thể bao gồm đại diện các cơ quan sau:

 • Cơ quan quyết định giải thể.
 • Bộ tài chính đối với công ty nhà nước do Bộ trưởng quyết định giải thể, Sở tài chính – Vật giá đối với công ty nhà nước do Chủ tịch uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giải thể.
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao Động – Thương binh xã hội đối với công ty nhà nước do CHủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giải thể.
 • Công đoàn công ty nhà nước bị giải thể.
 • Công ty nhà nước bị giải thể.

Tuỳ từng trường hợp cụ thể, có thể mời thêm cán bộ, chuyên gia của cơ quan, tổ chức khác tham gia Hội đồng giải thể.

Hội đồng giải thể có nhiệm vụ thẩm định đề nghị giải thể công ty nhà nước trình người có thẩm quyền quyết định giải thể; Lập phương án giải thể công ty nhà nước trình người có thẩm quyền phê duyệt; Tổ chức giải thể công ty nhà nước theo phương án được duyệt.

 • Thời gian giải thể công ty nhà nước không quá 06 tháng, kể từ ngày quyết định giải thể công ty có hiệu lực. Trường hợp đặc biệt được người quyết định giải thể công ty đồng ý bằng văn bản, thời gian giải thể công ty có thể kéo dài them không quá 02 tháng.

Khi có quyết định giải thể, công ty nhà nước bị giải thể phải đăng báo hang ngày của Trung ương và địa phương trong 03 số liên tiếp về việc giải thể công ty nhà nước. Công ty nhà nước bị giải thể có trách nhiệm.

 • Chấm dứt các hoạt động: Kinh doanh, thanh toán các khoản nợ phải trả, cho thuê, cho mượn tài sản, giữ hộ tài sản;
 • Khoá sổ kế toán; kiểm kê tài sản; đối chiếu công nợ phải thu, phải trả; lập báo cáo tài chính đến thời điểm quyết định giải thể có hiệu lực.
 • Lập danh sách chủ nợ và số nợ phải trả (chia ra nợ có bảo đảm, nợ có bảo đảm một phần, nợ không có khả năng thu hồi).
 • Trong vòng 30 ngày làm việc, kể từ khi quyết định giải thể có hiệu lực, công ty phải bàn giao cho Hội đồng giải thể: Báo cáo tài chính, sổ sách kế toán và các tài liệu liên quan đến giải thể của công ty, danh sách các chủ nợ, khách nợ của công ty; Toàn bộ tài sản thuộc quyền sở hữu, quản lý, sử dụng hợp pháp của công ty (kể cả tài sản chưa thu hồi được), tài sản nhận giữ hộ, đi mượn, đi thuê.
 • Trong thời hạn 07 ngày làm việc, sau khi kết thuc việc giải thể, Hội đồng giải thể phải lập báo cáo tài chính về giải thể công ty nhà nước trình người quyết định giải thể công ty; nộp lại con dấu của công ty nhà nước bị giải thể cho cơ quan Công an và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty đã đăng ký kinh doanh; đăng báo hàng ngày của Trung ương hoặc địa phương trong 03 số liên tiếp về việc kết thúc giải thể công ty nhà nước.

Hiện nay Luật Á Châu đang tổ chức hỗ trợ thủ tục và tư vấn các doanh nghiệp trong và ngoài quốc doanh khi tiến hành các thủ tục GTDN, Quý khách hàng vui lòng kết nối đến Luật Á Châu để được các luật sư tư vấn vấn.

 

Tin Liên Quan