BỔ SUNG KINH PHÍ MUA BÙ HẠT GIỐNG CÂY TRỒNG DỰ TRỮ QUỐC GIA

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 581/NQ-UBTVQH14 về việc bổ sung kinh phí mua bù hạt giống cây trồng dự trữ quốc gia.

Bổ sung kinh phí mua bù hạt giống cây trồng dự trữ quốc gia

Cụ thể, bổ sung 197 tỷ đồng cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2018 để mua bù 3 mặt hàng giống cây trồng đưa vào dự trữ quốc gia, gồm: 2.223 tấn hạt

giống lúa, 550 tấn hạt giống ngô và 103 tấn hạt giống rau đã xuất cấp hỗ trợ nhân dân năm 2017.

Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành hữu quan triển khai thực hiện Nghị quyết này và quản lý, sử dụng nguồn vốn đúng pháp luật, đúng mục đích, đạt hiệu quả cao.

NGUỒN TẠI: (https://thuvienphapluat.vn/tintuc/vn/thoi-su-phap-luat/chinh-sach-moi/21668/bo-sung-kinh-phi-mua-bu-hat-giong-cay-trong-du-tru-quoc-gia)

BÀI VIẾT THAM KHẢO

tin tức pháp luật

Chính sách thuế với hàng hóa NK

Tin Liên Quan