Luật Dân Sự

Luật Dân Sự

27
2020
02
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÀ PHÁP NHÂN, TĂNG GIẢM VỐN CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÀ PHÁP NHÂN, TĂNG GIẢM VỐN CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

I.   Chứng minh Công ty TNHH 1 thành viên là pháp nhân?    Căn cứ pháp lý:            + Bộ luật dân sự 2015: Theo điều 74 Bộ luật Dân sự 2015, một tổ chức được công nhận là có tư cách pháp nhân khi đủ 4 điều kiện sau:      “a) Được thành lập theo quy định của Bộ luật này, luật khác có liên quan;       b) Có cơ cấu tổ chức theo quy định tại Điều 83 của Bộ luật này;       c) Có tài sản độc lập với cá nhân và phải...
Đọc Thêm