CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI VỀ THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP XÃ HỘI

Với mục tiêu hoạt động là nhằm giải quyết vấn đề xã hội, môi trường vì lợi ích cộng đồng, doanh nghiệp xã hội là loại doanh nghiệp rất có ý nghĩa với sự phát triển của xã hội.

Có những ưu đãi như thế nào? Miễn thuế hay giảm thuế? Luật Á Châu sau đây sẽ giải đáp thắc mắc này:

Miễn thuế bốn năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong chín năm tiếp theo đối với:

  • Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới quy định tại khoản 1 Điều 19 Thông tư này.
  • Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới trong lĩnh vực xã hội hóa thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn

Miễn thuế bốn năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong năm năm tiếp theo đối với:

  • Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới trong lĩnh vực xã hội hóa thực hiện tại địa bàn không thuộc danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn.

-Miễn thuế hai năm, giảm 50% số thuế trong 4 năm tiếp theo đôi với Thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư mới quy định tại Khoản 4 Điều 19 Thông tư này và thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại Khu công nghiệp.

Trường hợp Khu công nghiệp nằm trên cả địa bàn thuận lợi; và địa bàn không thuận lợi căn cứ vào địa bàn có phần diện tích Khu công nghiệp lớn hơn; để tính thuế.

-Năm miễn thuế, giảm thuế xác định phù hợp với kỳ tính thuế.

  • Thời điểm bắt đầu tính thời gian miễn thuế, giảm thuế tính liên tục kể từ kỳ tính thuế đầu tiên doanh nghiệp bắt đầu có thu nhập chịu thuế (chưa trừ số lỗ các kỳ tính thuế trước chuyển sang)

 

  • Thời gian miễn thuế, giảm thuế  được tính liên tục từ năm đầu tiên doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế từ dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế;
  • Trường hợp doanh nghiệp không có thu nhập chịu thuế trong ba năm đầu, kể từ năm đầu tiên có doanh thu từ dự án đầu tư mới thì thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm thứ tư dự án đầu tư mới phát sinh doanh thu.        

– Thời điểm bắt đầu tính thời gian miễn thuế, giảm thuế

  • Tính liên tục kể từ kỳ tính thuế đầu tiên doanh nghiệp bắt đầu có thu nhập chịu thuế;Trường hợp, trong kỳ tính thuế đầu tiên có thu nhập chịu thuế mà dự án đầu tư mới của doanh nghiệp có thời gian hoạt động sản xuất, kinh doanh được hưởng ưu đãi thuế dưới 12 tháng;

Doanh nghiệp được lựa chọn thời điểm hưởng ưu đãi thuế ở kỳ đầu tiên; hoặc kỳ tính thuế tiếp theo.

Trường hợp doanh nghiệp đăng ký vào ký thuế tiếp theo, thì phải xác định số thuế phải nộp. Của kỳ thuế đầu tiên để nộp vào ngân sách nhà nước.

Tin Liên Quan