QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG ƯU ĐÃI

   Chào luật sư! Xin luật sư tư vấn cho tôi biết các quyền của cổ đông ưu đãi?

   Chào bạn, chúng tôi đã tiếp nhận câu hỏi của bạn. Đối với thắc mắc của bạn, Luật Á Châu xin được trả lời như sau:

   1. Căn cứ pháp lý

   – Luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015

   2. Nội dung tư vấn

   Cổ phần là hình thức sở hữu vốn góp vào của cổ đông trong công ty cổ phần

   Theo Điều 110 Luật Doanh nghiệp 2014, có thể hiểu rằng:

   – Công ty cổ phần là công ty trong đó vốn do các thành viên góp vào được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần.

   – Người sở hữu cổ phần của công ty được gọi là cổ đông. Số lượng cổ đông tối thiểu là 03.

   – Cổ đông có thể là cá nhân, tổ chức chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn mình góp vào.

   Cổ phần ưu đãi trong công ty cổ phần gồm cổ phần ưu đãi biểu quyết, cổ phần ưu đãi cổ tức và cổ phần ưu đãi hoàn lại. Tương ứng với các loại cổ phần là các cổ đông.

   Về quyền của cổ đông ưu đãi biểu quyết, Điều 116 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định:

   1. Cổ phần ưu đãi biểu quyết là cổ phần có số phiếu biểu quyết nhiều hơn so với cổ phần phổ thông, số phiếu biểu quyết của một cổ phần ưu đãi biểu quyết do Điều lệ công ty quy định.

   2. Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết có các quyền sau đây:

   a) Biểu quyết về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với số phiếu biểu quyết theo quy định tại khoản 1 Điều này;

   b) Các quyền khác như cổ đông phổ thông, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.

   3. Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết không được chuyển nhượng cổ phần đó cho người khác.

   Cổ đông ưu đãi biểu quyết có số phiếu biểu quyết nhiều hơn cổ đông phổ thông với cùng một số cổ phần

   Các quyền khác tương tự cổ đông phổ thông. Cổ phần ưu đãi biểu quyết không chuyển nhượng được.

quyền của cổ đông ưu đãi biểu quyết
cổ đông ưu đãi biểu quyết

   Về quyền của cổ đông ưu đãi cổ tức, Điều 117 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định:

   1. Cổ phần ưu đãi cổ tức là cổ phần được trả cổ tức với mức cao hơn so với mức cổ tức của cổ phần phổ thông hoặc mức ổn định hằng năm. Cổ tức được chia hằng năm gồm cổ tức cố định và cổ tức thưởng, cổ tức cố định không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty. Mức cổ tức cố định cụ thể và phương thức xác định cổ tức thưởng được ghi trên cổ phiếu của cổ phần ưu đãi cổ tức.

   2. Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức có các quyền sau đây:

   a) Nhận cổ tức theo quy định tại khoản 1 Điều này;

   b) Nhận phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại công ty, sau khi công ty đã thanh toán hết các khoản nợ, cổ phần ưu đãi hoàn lại khi công ty giải thể hoặc phá sản;

    c) Các quyền khác như cổ đông phổ thông, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.

   3. Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức không có quyền biểu quyết, dự họp Đại hội đồng cổ đông, đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

   Cổ đông ưu đãi cổ tức được nhận cổ tức cao hơn so với cổ đông phổ thông. Cổ tức được nhận bao gồm cổ tức cố định và cổ tức thưởng.

 

   Khi công ty phá sản, cổ đông ưu đãi cổ tức được ưu đãi hoàn lại.

   Hưởng các quyền khác tương tự cổ đông phổ thông trừ việc được biểu quyết, dự họp Đại hội đồng cổ đông và đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát.

quyền của cổ đông ưu đãi cổ tức
cổ đông ưu đãi cổ tức

   Về quyền của cổ đông ưu đãi hoàn lại, Điều 118 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định:

   1. Cổ phần ưu đãi hoàn lại là cổ phần được công ty hoàn lại vốn góp theo yêu cầu của người sở hữu hoặc theo các điều kiện được ghi tại cổ phiếu của cổ phần ưu đãi hoàn lại.

   2. Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại có các quyền khác như cổ đông phổ thông, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.

   3. Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại không có quyền biểu quyết, dự họp Đại hội đồng cổ đông, đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

quyền của cổ đông ưu đãi hoàn lại
cổ đông ưu đãi hoàn lại

   Cổ đông ưu đãi hoàn lại có quyền yêu cầu công ty hoàn lại phần vốn góp cho mình. Có quyền tương tự cổ đông phổ thông trừ việc được biểu quyết, dự họp Đại hội đồng cổ đông và đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát

   Trên đây là một số nội dung trao đổi của chúng tôi. Nếu quý khách có nội dung cần trao đổi, xin vui lòng liên hệ lại theo địa chỉ email: achaulaw@gmail.com hoặc số điện thoại 0947.318.318 hoặc 0963.81.84.86. Chúng tôi rất mong được hợp tác và hỗ trợ quý khách.

   Trân trọng!

————-o0o—————

Công ty TNHH Luật Á Châu

VPGD: 262 Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

SĐT: 0947.318.318 – 0963.81.84.86

Webside: achaulaw.com.vn

Email: achaulaw@gmail.com

Bạn hãy gọi chúng tôi bất kể khi nào bạn cần!

 

Tin Liên Quan