Thẻ: cấp lại giấy phép lao động

HỐ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI
HỐ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

1. Các trường hợp cấp lại giấy phép lao động Giấy phép lao động còn thời hạn bị mất, bị hỏng hoặc thay đổi nội dung ghi trong giấy phép lao động, trừ các trường hợp quy định tại Khoản 8 Điều 10 Nghị định 11/2016/NĐ-CP Giấy phép lao động còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày. Hồ sơ đề...
Đọc Thêm

CẤP LẠI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG KHI BỊ MẤT, HƯ HỎNG, THAY ĐỔI NỘI DUNG
CẤP LẠI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG KHI BỊ MẤT, HƯ HỎNG, THAY ĐỔI NỘI DUNG

Các trường hợp Giấy phép lao động còn thời hạn bị mất, bị hỏng hoặc thay đổi nội dung ghi trong giấy phép lao động, Giấy phép lao động còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày thì theo quy định pháp luật, người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có quyền được cấp lại giấy phép lao động. I. Các...
Đọc Thêm