Thẻ: cây trồng được chuyển giao quyền sử dụng

THỦ TỤC CHUYỂN GIAO QUYỀN SỬ DỤNG GIỐNG CÂY TRỒNG THEO QUYẾT ĐỊNH BẮT BUỘC
THỦ TỤC CHUYỂN GIAO QUYỀN SỬ DỤNG GIỐNG CÂY TRỒNG THEO QUYẾT ĐỊNH BẮT BUỘC

1.Căn cứ bắt buộc chuyển giao Trong các trường hợp sau đây, quyền sử dụng giống cây trồng được chuyển giao cho tổ chức, cá nhân khác theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm mà không cần được sự đồng ý của chủ bằng bảo hộ hoặc người được chủ bằng bảo hộ chuyển giao quyền sử dụng độc quyền...
Đọc Thêm