Thẻ: chuyển nhượng cổ phiếu

CÔNG TY ĐẠI CHÚNG CÓ ĐƯỢC MUA LẠI CỔ PHIẾU CỦA CHÍNH MÌNH?
CÔNG TY ĐẠI CHÚNG CÓ ĐƯỢC MUA LẠI CỔ PHIẾU CỦA CHÍNH MÌNH?

Công ty đại chúng là công ty cổ phần thuộc một trong ba loại hình sau đây: Công ty đã thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng; Công ty có cổ phiếu được niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán hoặc Trung tâm giao dịch chứng khoán; Công ty có cổ phiếu được ít nhất một trăm nhà đầu tư sở hữu, không kể nhà...
Đọc Thêm