Thẻ: Cơ quan có thẩm quyền giải thể doanh nghiệp

CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP
CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

Cơ sở pháp lý: Luật doanh nghiệp năm 2014 Theo quy định của pháp luật. Các chủ thể có thẩm quyền ra quyết định buộc doanh nghiệp tiến hành giải thể bao  gồm: 1. Cơ quan đăng ký kinh doanh Theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 209. Luật doanh nghiệp năm 2014 như sau: “ Xử lý vi phạm các quy định về đăng ký doanh...
Đọc Thêm