TRÌNH TỰ THỦ THỤC TIẾN HÀNH CHIA DOANH NGHIỆP

Cơ sở pháp lý: Trình tự, thủ tục tiến hành chia doanh nghiệp

Luật Doanh nghiệp năm 2014

Nghị định 95/2015/NĐ – CP quy định chi tiết một số điều của luật Doanh nghiệp

1. Khái quát về chia doanh nghiệp

Theo quy định tại khoản 1 Điều 192 chia doanh nghiệp được định nghĩa như sau:

Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể chia các cổ đông, thành viên. Và tài sản công ty để thành lập hai hoặc nhiều công ty mới trong một trong các trường hợp sau đây:

a) Một phần phần vốn góp, cổ phần của các thành viên, cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị phần vốn góp, cổ phần được chia sang cho các công ty mới theo tỷ lệ sở hữu trong công ty bị chia. Và tương ứng giá trị tài sản được chuyển cho công ty mới;

b) Toàn bộ phần vốn góp, cổ phần của một hoặc một số thành viên, cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị cổ phần, phần vốn góp họ được chuyển sang cho các công ty mới;

c) Kết hợp cả hai trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này.”

Như vậy, theo quy định trên chủ thể được tiến hành phương thức chia doanh nghiệp. Bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần. Và các phương thức chia doanh nghiệp mà công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể thực hiện:

 • Một phần vốn góp, cổ phần của các thành viên, cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị phần vốn góp, cổ phần được chia sang cho các công ty mới theo tỷ lệ sở hữu trong công ty bị chia và tương ứng với giá trị tài sản cho công ty mới
 • Toàn bộ phần vốn góp, cổ phần của một hoặc một số thành viên, cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị cổ phần. Phần vốn góp họ được chuyển sang cho các công ty mới.
 • Kết hợp cả hai trường hợp quy định ở trên.

2. Trình tự, thủ tục tiến hành

Căn cứ pháp lý: các khoản 2,3,4,5 Điều 192 Luật Doanh nghiệp năm 2014

Bước 1: Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty. Hoặc Đại hội đồng cổ đông của công ty bị chia thông qua nghị quyết chia công ty theo quy định.

 • Nội dung của Nghị quyết chia công ty phải bao gồm. Về tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị chia tên các công ty sẽ thành lập. Nguyên tắc, cách thức và thủ tục chia tài sản công ty. Phương án sử dụng lao động. Cách thức phân chia, thời hạn và thủ tục chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị chia sang các công ty mới thành lập. Nguyên tắc giải quyết các nghĩa vụ của công ty bị chia; thời hạn thực hiện chia công ty.
  Nghị quyết chia công ty phải được gửi đến tất cả các chủ nợ. Và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua nghị quyết.
 • Thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc cổ đông của công ty mới được thành lập thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Và tiến hành đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp. Trong trường hợp này, hồ sơ đăng ký đối với công ty mới phải kèm theo nghị quyết chia công ty.

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp

 • Dự thảo Điều lệ công ty
 • Danh sách thành viên công ty, cổ đông sáng lập. (Đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên và công ty cổ phần)
 • Nghị quyết chia công ty
 • Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau:
 • Giấy chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) còn hiệu lực đối với thành viên là cá nhân.
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với thành viên là tổ chức, kèm theo giấy tờ chứng thực cá nhân, quyết định ủy quyền của Người đại diện theo ủy quyền của tổ chức
 • Bản sao hợp lệ biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc chia công ty, bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương của công ty bị chia.
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác bị chia.
  Thời hạn giải quyết: 03 – 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ

Bước 3: Theo dõi tiến hành cập nhật tình trạng pháp lý của công ty bị chia. Trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của công ty bị chia. Kết quả: Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho công ty mới và tuyên bố chấm dứt tồn tại với doanh nghiệp bị chia.

Lưu ý: Trường hợp công ty mới có địa chỉ trụ sở chính ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi công ty bị chia có trụ sở chính thì Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở chính công ty mới phải thông báo việc đăng ký doanh nghiệp công ty mới cho Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi công ty bị chia đặt trụ sở chính để cập nhật tình trạng pháp lý của công ty bị chia trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

 

 

Tin Liên Quan