CẤP LẠI GIẤY PHÉP CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG BỊ MẤT, HƯ HỎNG

Hồ sơ, trình tự, thủ tục đề nghị cấp lại Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động được quy định tại Nghị định 55/2013/NĐ-CP và Thông tư 01/2014/TT-BLĐTBXH như sau:

I. Các trường hợp cấp lại Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động:

Các trường hợp cấp lại Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động, theo quy định tại Điều 10 Thông tư 01/2014/TT-BLĐTBXH, bao gồm:

 • Cấp lại Giấy phép do bị cháy, bị mất,…
 • Cấp lại Giấy phép do bị hư hỏng,…
ACHAULAW
Hotline: 1900 6250

II. Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động:

Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động được quy định tại Điều 11 Nghị định 55/2013/NĐ-CP và Điều 8 Thông tư 01/2014/TT-BLĐTBXH bao gồm:

 • Văn bản đề nghị cấp lại Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động theo mẫu tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này;
 • Văn bản chứng minh đủ điều kiện về vốn pháp định;
 • Giấy chứng nhận việc đã thực hiện ký quỹ theo quy định pháp luật;
 • Sơ yếu lý lịch của người đứng đầu doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;
 • Giấy chứng minh đủ điều kiện về địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp cho thuê.
 • Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn về việc bị mất, bị cháy Giấy phép đó ( trường hợp đề nghị cấp lại Giấy phép do bị cháy, bị mất ).
 • Bản sao Giấy phép cũ ( Trong trường hợp đề nghị cấp lại Giấy phép do bị hư hỏng )

Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động phải được kê khai chính xác, trung thực !

III. Trình tự, thủ tục cấp lại Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động:

Điều 12, Điều 13 Nghị định 55/2013/NĐ-CP quy định trình tự, thủ tục cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động như sau:

 1. Thời hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động:

Điều 12 Nghị định 55/2013/NĐ-CP quy Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động có thời hạn tối đa không quá 36 tháng. Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động được cấp lại có thời hạn không quá thời hạn của Giấp phép đã được cấp trước đó.

 1. Thẩm quyền cấp lại Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động:

Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cấp, cấp lại, gia hạn hoặc thu hồi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động.

ACHAULAW
Hotline: 1900 6250
 1. Các bước thực hiện:

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị 02 bộ hồ sơ theo quy định pháp luật và có trách nhiệm gửi trực tiếp, đầy đủ:

+ 01 bộ Hồ sơ cấp lại Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính để đề nghị thẩm định;

+ Đồng thời gửi 01 Hồ sơ trên về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Vụ Pháp chế) để tiến hành đề nghị cấp, cấp lại, gia hạn Giấy phép.

Bước 2: Nhiệm vụ của Sở lao động – Thương binh và Xã hội:

+ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm ghi vào sổ theo dõi và có giấy biên nhận trao cho doanh nghiệp, trong giấy biên nhận phải ghi rõ ngày, tháng, năm nhận hồ sơ, những văn bản có trong hồ sơ và thời hạn trả lời.

+ Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận Hồ sơ đề nghị thẩm định, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp về việc đề nghị bổ sung các văn bản còn thiếu.

+ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thẩm định tính xác thực các nội dung của Hồ sơ trong vòng 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ và gửi kết quả của việc thẩm định Hồ sơ cùng 01 bản sao Hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, gia hạn Giấy phép của doanh nghiệp về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Vụ Pháp chế).

Bước 3: Nhiệm vụ của Bộ lao động – Thương binh và Xã hội:

Bộ trưởng Lao động – Thương binh và Xã hội căn cứ vào Hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, gia hạn của doanh nghiệp và kết quả thẩm định Hồ sơ của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để tiến hành việc cấp Giấy phép trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bài viết tham khảo:

Xin giấy phép con

Thu hồi giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

 

 

 

Tin Liên Quan