THU HỒI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG

Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động được thu hồi trong các trường hợp và theo trình tự, thủ tục Nghị định 55/2013/NĐ-CP và Thông tư 01/2014/TT-BLĐTBXH quy định như sau:

ACHAULAW
HOTLINE: 19006250

I. Các trường hợp thu hồi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động:

Điều 14 Nghị định 55/2013/NĐ-CP  quy định doanh nghiệp cho thuê bị thu hồi Giấy phép cho thuê lại lao động trong các trường hợp sau đây:

 • Không thực hiện nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Nghị định này;
 • Khai báo sai sự thật về các điều kiện cấp Giấy phép hoặc giả mạo văn bản trong hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, gia hạn Giấy phép; sửa chữa nội dung Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động;
 • Vi phạm một trong các hành vi bị cấm đối với hoạt động cho thuê lại lao động;
 • Bị xử phạt hành chính do vi phạm pháp luật lao động 03 lần trong 12 tháng;
 • Không thực hiện việc bổ sung tiền ký quỹ sau thời hạn nộp bổ sung tiền ký quỹ;
 • Chấm dứt hoạt động;
 • Không hoạt động sau 06 tháng, kể từ ngày được cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động;
 • Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

 II. Trình tự thu hồi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động:

Điều 13 Thông tư 01/2014/TT-BLĐTBXH quy định trình tự thu hồi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động như sau:

 1. Thẩm quyền thu hồi:

Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có thẩm quyền thu hồi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động.

 1. Các bước thực hiện thu hồi:

Bước 1: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thu hồi Giấy phép của doanh nghiệp cho thuê khi doanh nghiệp này thuộc một trong các trường hợp bị thu hồi.

Bước 2: Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quyết định thu hồi Giấy, đồng thời thông báo việc thu hồi Giấy phép cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Bước 3:  Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có quyết định thu hồi Giấy phép, doanh nghiệp cho thuê phải nộp lại cho Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Vụ Pháp chế) Giấy phép đã được cấp.

 

III. Trách nhiệm của doanh nghiệp cho thuê khi Giấy phép bị thu hồi:

Trách nhiệm của doanh nghiệp cho thuê khi Giấy phép bị thu hồi được quy định tại Điều 14 Thông tư 01/2014/TT-BLĐTBXH như sau:

 • Báo cáo về việc chấm dứt hoạt động cho thuê lại lao động:

Thời hạn báo cáo: 30 ngày làm việc, kể từ ngày có Quyết định thu hồi Giấy phép của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Nội dung báo cáo: Nội dung báo cáo bao gồm:

– Hợp đồng cho thuê lại lao động đang còn hiệu lực;

– Số lượng người lao động cho thuê lại lao động đang làm việc ở bên thuê lại;

– Số lượng người lao động thuê lại đã tuyển dụng đối với những hợp đồng còn hiệu lực;

– Phương án thực hiện trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với các hợp đồng còn hiệu lực.

Cơ quan nhận báo cáo: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi đặt trụ sở.

Trường hợp đặc biệt: Trong trường hợp doanh nghiệp không tiến hành hoạt động cho thuê lại lao động sau 6 tháng, kể từ ngày được cấp Giấy phép theo quy định tại Điểm g Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 55/2013/NĐ-CP, thì doanh nghiệp được xem xét hoàn trả tiền ký quỹ mà không phải thực hiện việc báo cáo sau khi đã thực hiện nghĩa vụ với nhà nước.

 • Đăng công khai nội dung việc chấm dứt hoạt động cho thuê lại lao động:

Thời hạn thực hiện: 20 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định thu hồi Giấy phép của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Nội dung thực hiện: Doanh nghiệp cho thuê phải đăng công khai nội dung việc chấm dứt hoạt động cho thuê lại lao động trên một báo điện tử trong 07 ngày liên tiếp.

 • Hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước, người lao động:

+ Sau khi hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước, trách nhiệm đối với người lao động thuê lại theo các hợp đồng đã ký kết, doanh nghiệp cho thuê báo cáo bằng văn bản cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp cho thuê lại lao động đặt trụ sở chính về việc hoàn thành nghĩa vụ, kèm theo các tài liệu chứng minh việc hoàn thành các nghĩa vụ đó.

+ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội xem xét và có văn bản đề nghị Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoàn trả tiền ký quỹ cho doanh nghiệp theo quy định tại Điều 19 của Nghị định số 55/2013/NĐ-CP.

Bài viết tham khảo:

Xin giấy phép con

Thủ tục xác nhận NLĐ không thuộc diện cấp giấy phép

 

 

 

Tin Liên Quan