CHÍNH SÁCH THUẾ VỚI HÀNG HOA NK ĐỂ TẠO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH CỦA DN CHẾ XUẤT

Trường hợp DN chế xuất nằm trong khu công nghiệp (địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn theo quy định tại điểm 55 phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định

118/2015/NĐ-CP) thì hàng hóa NK để tạo tài sản cố định của DN được miễn thuế NK theo quy định tại Khoản 11 Điều 16 Luật Thuế XK, thuế NK.

Chính sách thuế với hàng hóa NK để tạo tài sản cố định của DN chế xuất

Đó là trả lời của Tổng cục Hải quan trước vướng mắc của Cục Hải quan Tây Ninh về áp dụng chính sách thuế của DN chế xuất.

Theo phân tích của Tổng cục Hải quan, tại điểm c Khoản 4 Điều 2 Luật Thuế XK, thuế NK quy định: “hàng hóa XK từ khu phi thuế quan ra nước ngoài; hàng hóa NK từ nước ngoài vào khu phi thuế quan và chỉ

sử dụng trong khu phi thuế quan; hàng hóa chuyển từ khu phi thuế quan này sang khu phi thuế quan khác”.

Và tại Khoản 11 Điều 16 Luật Thuế XK, thuế NK cũng quy định hàng hóa NK để tạo tài sản cố định của đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư được miễn thuế NK.

Bên cạnh đó, theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định 82/2018/NĐ-CP quy định: “Khu công nghiệp là khu vực có ranh giới địa lý xác định, chuyên sản xuất hàng công nghiệp và thực hiện dịch vụ cho sản xuất

công nghiệp, được thành lập theo điều kiện, trình tự và thủ tục quy định tại Nghị định này.

Khu công nghiệp gồm nhiều loại hình khác nhau, bao gồm: Khu chế xuất, khu công nghiệp hỗ trợ, khu công nghiệp sinh thái (sau đây gọi chung là Khu công nghiệp, trừ trường hợp có quy định riêng đối với từng

loại hình).

Khu chế xuất là khu công nghiệp chuyên sản xuất hàng xuất khẩu, thực hiện dịch vụ cho sản xuất hàng xuất khẩu và hoạt động xuất khẩu, được thành lập theo điều kiện, trình tự và thủ tục áp dụng đối với khu

công nghiệp quy định tại Nghị định này.

Khu chế xuất được ngăn cách với khu vực bên ngoài theo các quy định áp dụng đối với khu phi thuế quan quy định tại pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu”.

Theo quy định hiện hành tại điểm 55 phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 118/2015/NĐ-CP quy định khu công nghiệp, khu chế xuất được thành lập theo quy định của Chính phủ là địa bàn có điều kiện kinh tế

xã hội khó khăn.

Với các quy định trên, Tổng cục Hải quan cho biết, trường hợp DN chế xuất không đáp ứng quy định tại Khoản 1 Điều 4 Luật Thuế XK, thuế NK thì hàng hóa NK của DN chế xuất không được áp dụng chính sách

thuế đối với khu phi thuế quan mà thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Trường hợp DN chế xuất nằm trong khu công nghiệp (địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn theo quy định tại điểm 55 phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 118/2015/NĐ-CP) thì hàng hóa NK để tạo tài

sản cố định của DN được miễn thuế NK theo quy định tại Khoản 11 Điều 16 Luật Luật Thuế XK, thuế NK.

NGUỒN TẠI: (https://thuvienphapluat.vn/tintuc/vn/thoi-su-phap-luat/tai-chinh/21674/chinh-sach-thue-voi-hang-hoa-nk-de-tao-tai-san-co-dinh-cua-dn-che-xuat)

BÀI VIẾT THAM KHẢO:

tin tức pháp luật

Người dân chỉ cần vân tay, không cần thẻ BHYT

Tin Liên Quan