NGUYÊN TẮC ƯU TIÊN ĐỐI TƯỢNG ĐĂNG KÍ BẢO HỘ GIỐNG CÂY TRỒNG

Cá nhân, tổ chức có quyền sở hữu giống cây trồng khi nộp đơn đăng ký bảo hộ giống  cây trồng  có quyền yêu cầu được hưởng quyền ưu tiên.

Cụ thể như sau:

         Thứ nhất, người đăng ký có quyền yêu cầu được hưởng quyền ưu tiên trong trường hợp đơn đăng ký bảo hộ được nộp trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày nộp đơn đăng ký bảo hộ cùng một giống cây trồng tại nước có ký kết với Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thoả thuận về bảo hộ giống cây trồng. Ngày nộp đơn đầu tiên không tính vào thời hạn này. Hơn nữa, theo quy định tại Điều 9 Nghị định 88/2010/NĐ-CP đối với đơn có đủ điều kiện yêu cầu hưởng quyền ưu tiên theo quy định để được hưởng quyền ưu tiên như đã nêu ở trên thì người nộp đơn phải thực hiện các thủ tục sau: Đăng ký yêu cầu hưởng quyền ưu tiên trong tờ khai đăng ký bảo hộ theo mẫu quy định; Nộp lệ phí xét hưởng quyền ưu tiên theo quy định.

goài ra, trong vòng chín mươi 90 ngày – kể từ ngày nộp đơn đăng ký bảo hộ, người nộp đơn phải cung cấp các tài liệu sau:

– Bản sao đơn hoặc các đơn đầu tiên có xác nhận của cơ quan đã nhận đơn đăng ký bảo hộ trước đó;

– Bằng chứng xác nhận giống cây trồng đăng ký ở hai đơn là một giống: bản mô tả giống, ảnh chụp, các tài liệu liên quan khác (nếu có).

– Bản sao hợp lệ giấy chuyển giao, thừa kế, kế thừa quyền ưu tiên, nếu quyền đó được thụ hưởng từ người khác.

Thứ hai, Để được hưởng quyền ưu tiên, người đăng ký phải thể hiện yêu cầu được hưởng quyền ưu tiên trong đơn đăng ký bảo hộ. Trong thời hạn chậm nhất là ba tháng – kể từ ngày nộp đơn đăng ký, người đăng ký phải cung cấp bản sao các tài liệu về đơn đầu tiên được cơ quan có thẩm quyền xác nhận và các mẫu hoặc bằng chứng khác xác nhận giống cây trồng ở hai đơn là một và phải nộp lệ phí. Người đăng ký có quyền cung cấp thông tin, tài liệu hoặc vật liệu cần thiết cho cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng thẩm định theo quy định tại Điều 176 và Điều 178 của Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung 2009 (thẩm định hình thức, thẩm định nội dung) trong thời hạn 2 năm sau ngày kết thúc thời hạn hưởng quyền ưu tiên hoặc trong thời hạn thích hợp tuỳ thuộc vào loài của giống cây trồng trong đơn, sau khi đơn đầu tiên bị từ chối hoặc rút bỏ.

     Thứ ba, Đơn đăng ký bảo hộ được hưởng quyền ưu tiên thì ngày ưu tiên là ngày nộp đơn đầu tiên. Mặt khác, trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày nộp đơn đăng ký bảo hộ thì việc nộp một đơn khác hoặc công bố hoặc sử dụng giống cây trồng là đối tượng của đơn đầu tiên không bị coi là căn cứ để từ chối đơn đăng ký bảo hộ được hưởng quyền ưu tiên.

Như vậy, pháp luật sở hữu trí tuệ quy định để được hưởng quyền ưu tiên đối với đơn đăng ký bảo hộ thì người đăng ký có quyền yêu cầu được hưởng quyền ưu tiên trong trường hợp đơn đăng ký bảo hộ được nộp trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày nộp đơn đăng ký bảo hộ. Hơn nữa, đơn đăng ký phải thể hiện yêu cầu được hưởng quyền ưu tiên trong đơn đăng ký bảo hộ (chậm nhất là 3 tháng).

BÀI VIẾT THAM KHẢO:

Sở hữu trí tuệ

Đình chỉ, phục hồi hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng

Tin Liên Quan