THỦ TỤC CHUYỂN GIAO QUYỀN SỬ DỤNG SÁNG CHẾ THEO QUY ĐỊNH

1.Căn cứ pháp lý

– Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29/11/2005

– Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp;

– Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP;

– Thông tư số 22/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu; chế độ thu; nộp; quản lý và sử dụng phí; lệ phí sở hữu công nghiệp.

2.Quyền của tác giả sáng chế

2.1 Quyền nhân thân của tác giả quy định tại khoản 2 Điều 122 của Luật Sở hữu trí tuệ được bảo hộ vô thời hạn.

2.2. Quyền nhận thù lao của tác giả quy định tại khoản 3 Điều 122 của Luật Sở hữu trí tuệ được bảo hộ trong suốt thời hạn bảo hộ sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí.

2.3. Nếu giữa chủ sở hữu và tác giả không có thoả thuận khác, việc thanh toán tiền thù lao phải được thực hiện không muộn hơn ba mươi ngày, kể từ ngày chủ sở hữu nhận được

tiền thanh toán do chuyển giao quyền sử dụng hoặc kể từ ngày chủ sở hữu thu được lợi sau mỗi đợt sử dụng sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí; nếu sáng chế, kiểu

dáng công nghiệp, thiết kế bố trí được sử dụng liên tục thì mỗi đợt thanh toán không được quá sáu tháng, kể từ ngày kết thúc đợt thanh toán trước.

3.Hồ sơ chuyển giao quyền sử dụng sáng chế

– Thành phần hồ sơ, bao gồm:
+ Tờ khai (02 tờ theo mẫu);
+ Tài liệu chứng minh yêu cầu ra quyết định buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế là có căn cứ xác đáng theo quy định pháp luật;
+ Giấy uỷ quyền (nếu nộp hồ sơ thông qua đại diện);
+ Chứng từ nộp phí, lệ phí.
– Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
*Thời hạn giải quyết: 02 tháng kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

*Lệ phí:
– Lệ phí nộp hồ sơ yêu cầu ra quyết định bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế (mỗi đối tượng): 500.000 đồng.
– Phí thẩm định hồ sơ yêu cầu ra quyết định bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế (mỗi đối tượng): 1.000.000 đồng.
– Lệ phí cấp Quyết định bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế: 300.000 đồng.
*Kết quả: Quyết định bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế.

BÀI VIẾT THAM KHẢO:

Sở hữu trí tuệ

Đăng kí nhãn hiệu cho sản phẩm rau sạch

Tin Liên Quan