THỦ TỤC GIẢI THỂ HỘ KINH DOANH TẠI HÀ NỘI

LUẬT Á CHÂU sẽ tư vấn giúp bạn hoàn thành mọi thủ tục thủ tục giải thể hộ kinh doanh cá thể tại hà nội nếu bạn không có thời gian, chúng tôi sẽ đại diện cho bạn đi hoàn thiện mội việc còn lại

1.Căn cứ pháp lý

Luật doanh nghiệp 2014

Nghị định 78/2015/NĐ-CP của chính phủ về đăng ký doanh nghiệp

2.Điều kiện giải thể

  1. a) Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
  2. b) Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;
  3. c) Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
  4. d) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

3.Hồ sơ xin giải thể hộ kinh doanh cá thể

– Bản thông báo chấm dứt ngừng hoạt động của hộ kinh doanh (theo mẫu)

– Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

– Xác nhận thanh toán đầy đủ các khoản nợ của chi cục thuế(gồm các khoản nợ và thuế doanh nghiệp)

4.Trình tự thực hiện

Bước 1: Huỷ hóa đơn tại phòng tuyên truyền:

Bước 2: Nộp HSGT + QTGT + BCT + TK TNCN  phòng hành chính

Bước 3: 30 -> 60 ngày sau cơ Quan thuế quyết toán thuế, đối chiếu các số liệu quyết toán.

Bước 4: Nhận kết quả xác nhận không nợ thuế + Nộp HS trả giấy phép kinh doanh tại Ủy Ban Quận.

Businesswoman looking at team of businesspeople in miniature

Bài viết tham khảo:

giải thể doanh nghiệp

Thủ tục giải thể công ty TNNH thành viên là tổ chức

 

 

 

 

 

Tin Liên Quan