CÁC TRƯỜNG HỢP SỬ DỤNG QUỀN LIÊN QUAN KHÔNG PHẢI XIN PHÉP, KHÔNG PHẢI TRẢ TIỀN NHUẬN BÚT, THÙ LAO

Giới hạn quyền liên quan

Việc bảo hộ quyền liên quan không phải là độc quyền mà còn có những giới hạn nhất định. Những giới hạn này giới hạn sự độc quyền của chủ sở hữu quyền liên quan ở mức hợp

lý vì lợi ích chung của cộng đồng.

 Các trường hợp sử dụng quyền liên quan không phải xin phép, không phải trả tiền nhuận bút, thù lao

Các trường hợp sử dụng quyền liên quan không phải xin phép, không phải trả tiền nhuận bút, thù lao bao gồm:

a) Tự sao chép một bản nhằm mục đích nghiên cứu khoa học của cá nhân;

b) Tự sao chép một bản nhằm mục đích giảng dạy, trừ trường hợp cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng đã được công bố để giảng dạy;

c) Trích dẫn hợp lý nhằm mục đích cung cấp thông tin;

d) Tổ chức phát sóng tự làm bản sao tạm thời để phát sóng khi được hưởng quyền phát sóng.

Tổ chức, cá nhân sử dụng quyền liên quan không phải xin phép nêu trên; không được làm ảnh hưởng đến việc khai thác bình thường cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình,

chương trình phát sóng và không gây phương hại đến quyền của người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng.

Lưu ý:

Trích dẫn hợp lý nhằm cung cấp thông tin là việc sử dụng các trích đoạn nhằm mục đích  thuần túy đưa tin, phải phù hợp với các điều kiện:

– phần trích dẫn chỉ nhằm giới thiệu, bình luận hoặc làm sáng tỏ vấn đề trong việc cung cấp thông tin

– số lượng và thực chất của phần trích dẫn từ cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng không gây phương hại đến quyền của người biểu diễn, bản ghi âm, ghi

hình, chương trình phát sóng được sử dụng để trích dẫn, phù hợp với tính chất, đặc điểm của cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng được sử dụng để trích

dẫn

Các trường hợp sử dụng quyền liên quan không phải xin phép nhưng phải trả tiền nhuận bút, thù lao

Tổ chức, cá nhân sử dụng quyền liên quan trong các trường hợp sau đây không phải xin phép;

nhưng phải trả tiền nhuận bút, thù lao theo thoả thuận cho tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng:

Sử dụng trực tiếp hoặc gián tiếp bản ghi âm, ghi hình đã được công bố nhằm mục đích thương mại;để thực hiện chương trình phát sóng có tài trợ, quảng cáo hoặc thu tiền dưới

bất kỳ hình thức nào

Sử dụng bản ghi âm, ghi hình đã được công bố trong hoạt động kinh doanh, thương mại;

Tổ chức, cá nhân sử dụng quyền liên quan không phải xin phép;nhưng phải trả tiền nhuận bút, thù lao nêu trên; nhân sử dụng quyền liên quan không phải xin phép nhưng phải trả tiền nhuận bút, thù lao nêu trên; không được làm ảnh hưởng đến việc khai thác bình thường cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng.và không gây phương hại đến quyền của người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng.

 


Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại 1900 6250

Bài viết tham khảo:

Sở hữu trí tuệ

Phân biệt đăng ký bản quyền logo,đăng ký nhãn hiệu

Xin cấp giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm trường mầm non

Tư vấn bảo hộ thương hiệu tại việt nam

Tại sao phải đăng ký bảo hộ thương hiệu

Trình tự thông báo thay đổi con dấu qua mạng

Tin Liên Quan