LÀM THẾ NÀO ĐỂ XÂY DỰNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CHUẨN?

Điều lệ công ty là một cam kết được đồng ý bởi các chủ sở hữu công ty. Nó nhằm xác lập các nội

dung về các vấn đề quản lý công ty. Điều lệ công ty có thể xem là một bản hợp đồng được đồng ý

bởi các bên trong công ty mang tính chấp quy định. Xét về mặt điều hành, điều lệ công ty được

hiểu như “pháp luật của doanh nghiệp”. Vậy, làm thế nào để xây dựng điều lệ công ty chuẩn?

LÀM THẾ NÀO ĐỂ XÂY DỰNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CHUẨN?

Trước hết, doanh nghiệp cần soạn thảo điều mục không được trái với quy định của pháp luật và

xâm phạm quyền lợi của bên thứ ba. Chẳng hạn, điều lệ công ty không thể quy định công ty hoạt

động trong lĩnh vực tài chính tư vấn, trốn thuế cho doanh nghiệp.

Tiếp theo, điều lệ công ty phải được trải qua các bước họp và đàm phán, thảo luận những vấn đề

cần được nêu ra trong điều lệ. Ví dụ về nghĩa vụ góp vốn của cổ đông/thành viên, hình thức góp,

thời điểm góp….

LÀM THẾ NÀO ĐỂ XÂY DỰNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CHUẨN?

Bên cạnh đó, điều lệ phải có đủ các nội dung chủ yếu theo quy định của pháp luật bao gồm:

1.Tên, địa chỉ trụ sở chính

2.Ngành nghề kinh doanh

3.Vốn điều lệ, cách thức tăng và giảm vốn điều lệ

4.Họ, tên, địa chỉ, quốc tích và các đặc điểm cơ bản khác của chủ sở hữu công ty, thành viên hợp

danh, thành viên công ty TNHH, cổ đông sáng lập

5.Phần vốn góp, giá trị phần vốn góp/ số cổ phần, loại cổ phần, mệnh giá cổ phần và tổng số cổ

phần được quyền chào bán đối với từng loại cổ phần

6.Quyền và nghĩa vụ của thành viên/cổ đông

7.Cơ cấu tổ chức quản lý

8.Người đại diện theo pháp luật

9.Tài chính

10.Các nội dung khác phù hợp với quy định của pháp luật

LÀM THẾ NÀO ĐỂ XÂY DỰNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CHUẨN?
Trên đây là tư vấn của công ty LUẬT Á CHÂU về cách thức soạn thảo điều lệ công ty. Chúng tôi hi

vọng rằng anh/chị có thể vận dụng để sử dụng trong công việc.

Trân trọng!

Tin Liên Quan