Thẻ: đại hội đồng cổ đông

HÌNH THỨC THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
HÌNH THỨC THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Xin chào, luật sư cho tôi hỏi về hình thức thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Chào bạn, chúng tôi đã tiếp nhận yêu cầu của bạn. Đối với thắc mắc của bạn, Luật Á Châu xin được trả lời như sau: 1.Căn cứ pháp lý – Luật Doanh nghiệp 2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 2.Nội dung tư vấn Theo...
Đọc Thêm

THỂ THỨC HỌP VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THỂ THỨC HỌP VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Xin chào, luật sư cho tôi hỏi về thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Chào bạn, chúng tôi đã tiếp nhận câu hỏi của bạn. Đối với thắc mắc của bạn, Luật Á Châu xin được trả lời như sau: 1.Căn cứ pháp lý – Luật Doanh nghiệp 2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2019 2.Nội dung tư...
Đọc Thêm

LẬP DANH SÁCH VÀ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
LẬP DANH SÁCH VÀ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chào luật sư, luật sư cho tôi hỏi việc lập danh sách và mời họp Đại hội đồng cổ đông tiến hành như thế nào? Chào bạn, chúng tôi đã tiếp nhận câu hỏi của bạn. Đối với thắc mắc của bạn, Luật Á Châu xin được trả lời như sau. 1. Căn cứ pháp lý Luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015. 2. Nội...
Đọc Thêm

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chào Luật Á Châu, Công ty chúng tôi đang hoạt động dưới hình thức Công ty Cổ Phần. Luật Á Châu có thể tư vấn cho chúng tôi biết Quyền và Nghĩa vụ của Đại Hội Đồng Cổ Đông trong Công ty Cổ Phần được không? Chào bạn, chúng tôi đã tiếp nhận yêu cầu của bạn. Đối với thắc mắc của bạn, Luật Á Châu xin...
Đọc Thêm