THAY ĐỔI GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN LÀM TỔNG ĐẠI LÝ KINH DOANH XĂNG DẦU

Trường hợp có thay đổi các nội dung của Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu, thương nhân phải lập hồ sơ gửi về cơ quan có thẩm quyền đề nghị bổ sung, sửa đổi Giấy xác nhận. Hồ sơ, thủ tục sửa đổi, bổ sung được quy định tại Nghị định 83/2014/ND-CP và Thông tư 38/2014/TT-BCT như sau:

I. Thẩm quyền cấp phép:

Khoản 1 và Khoản 2 Điều 17 Nghị định 83/2014/ND-CP phân cấp thẩm quyền cấp sửa đổi/bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu như sau:

  • Bộ Công Thương:

Bộ Công Thương có thẩm quyền cấp mới, cấp bổ sung, sửa đổi và cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu cho thương nhân có đủ các điều kiện trên và có hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn hai (02) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên.

  • Sở Công Thương:

Sở Công Thương có thẩm quyền cấp mới, cấp bổ sung, sửa đổi và cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu cho thương nhân có trụ sở chính trên địa bàn, có đủ các điều kiện trên và có hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn một (01) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

ACHAULAW
HOTLINE: 19006250

II. Thành phần hồ sơ:

Thành phần hồ sơ sửa đổi/bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu được quy định tại Khoản 3 Điều 17 Nghị định 83/2014/ND-CP như sau:

  • Đơn đề nghị cấp bổ sung, sửa đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu theo Mẫu số 7 tại Phụ lục kèm theo Nghị định này;
  • Bản gốc Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu đã được cấp;
  • Các tài liệu chứng minh yêu cầu bổ sung, sửa đổi.

III. Thủ tục thực hiện:

Điều 17 Nghị định 83/2014/ND-CP và Điều 6 Thông tư 38/2014/TT-BCT quy định về thủ tục thực hiện việc yêu cầu cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu bao gồm:

Bước 1: Thương nhân gửi 01 bộ hồ sơ về cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Bộ Công Thương/Sở công thương có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung.

Bước 2: Cơ quan tiếp nhận xem xét, thẩm định hồ sơ

Trong thời hạn ba mươi (30) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, thẩm định hồ sơ.

Trường hợp kết quả kiểm tra thực tế không phù hợp với hồ sơ đề nghị của thương nhân, Bộ Công Thương/Sở Công Thương thông báo bằng văn bản từ chối và nêu rõ lý do từ chối cấp Giấy phép cho thương nhân.

Bước 3: Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu đã sửa đổi, bổ sung

Sau khi xem xét, thẩm định mà thực tế phù hợp với hồ sơ đề nghị của thương nhân, Bộ công thương/Sở công thương cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu đã sửa đổi, bổ sung

ACHAULAW
HOTLINE: 19006250

BÀI VIẾT THAM KHẢO:

Xin giấy phép con

Cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu

 

 

 

 

Tin Liên Quan