THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH THUỐC

Cùng với dịch vụ xin giấy phép con, Luật Á Châu chuyên làm thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc do bị mất, hỏng, rách nát; thay đổi người quản lý chuyên môn về dược; thay đổi tên cơ sở kinh doanh thuốc nhưng không thay đổi địa điểm kinh doanh; thay đổi địa điểm trụ sở đăng ký kinh doanh…..

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

1. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

  • Luật Dược số 34/2005/QH11 ngày 14/06/2005..Hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2005.
  • Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật dược. Hiệu lực thi hành từ 24/8/2006.
  • Nghị định số 89/2012/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược. Hiệu lực thi hành từ ngày 10/12/2012.
  • Thông tư 03/2013/TT-BYT

2. Trình tự thực hiện

Bước 1. Cơ sở đề nghị gửi hồ sơ về Sở Y tế :

Bước 2. Sở Y tế tiếp nhận và tổ chức thẩm định:

– Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời hạn 10 ngày làm việc  kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cục Quản lý dược thông báo bằng văn bản cho cơ sở đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc để bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

– Nếu hồ sơ hợp lệ đúng quy định: Trình Giám đốc Sở Y tế  ký Quyết định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc.

– Trong trường hợp không cấp có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

Bước 3. Trả kết quả cho cơ sở đề nghị

3. Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

  1. Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc (Mẫu số 4d/ĐĐN-ĐĐKKD – Thông tư 10/2013/TT-BYT);
  2. Bản chính Chứng chỉ hành nghề dược của người quản lý chuyên môn về dược mới đối với trường hợp thay đổi người quản lý chuyên môn về dược.
  3. Bản sao có chứng thực hoặc bản sao có chữ ký của chủ cơ sở có đóng dấu (Nếu là doanh nghiệp) đối với văn bản chấp thuận thay đổi tên cơ sở kinh doanh thuốc của cơ quan đăng ký kinh doanh đối với trường hợp thay đổi tên cơ sở kinh doanh thuốc.
  4. Bản sao có chứng thực hoặc bản sao có chữ ký của chủ cơ sở có đóng dấu (Nếu là doanh nghiệp) văn bản chấp thuận việc thay đổi địa điểm trụ sở đăng ký kinh doanh thuốc của cơ quan cấp đăng ký kinh doanh đối với trường hợp thay đổi địa điểm trụ sở đăng ký kinh doanh thuốc.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

  1. Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc hợp lệ

BÀI VIẾT THAM KHẢO:

Xin giấy phép con

điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao

Tin Liên Quan