THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

1.Quy định chung về chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp

Chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp là việc chủ sở hữu quyền sở hữu công nghiệp chuyển giao quyền sở hữu của mình cho tổ chức, cá nhân khác.
Việc chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp phải được thực hiện dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản (sau đây gọi là hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp)

2.Các điều kiện hạn chế việc chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp

Chủ sở hữu quyền sở hữu công nghiệp chỉ được chuyển nhượng quyền của mình trong phạm vi được bảo hộ.
Quyền đối với chỉ dẫn địa lý không được chuyển nhượng.
Quyền đối với tên thương mại chỉ được chuyển nhượng cùng với việc chuyển nhượng toàn bộ cơ sở kinh doanh; và hoạt động kinh doanh dưới tên thương mại đó..
Việc chuyển nhượng quyền đối với nhãn hiệu không được gây ra sự nhầm lẫn về đặc tính, nguồn gốc của hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu.
Quyền đối với nhãn hiệu chỉ được chuyển nhượng cho tổ chức; cá nhân đáp ứng các điều kiện đối với người có quyền đăng ký nhãn hiệu đó.

3.Nội dung của hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

Tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển nhượng và bên được chuyển nhượng
Căn cứ chuyển nhượng
Giá chuyển nhượng
Quyền và nghĩa vụ của bên chuyển nhượng và bên được chuyển nhượng

4.Trình tự, thủ tục tiến hành chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp

– Cá nhân, tổ chức nộp đơn tại Cục Sở hữu trí tuệ hoặc các văn phòng đại diện của Cục tại thành phố Hà Nội; Hồ Chí Minh; Đà Nẵng

– Cục Sở hữu trí tuệ sẽ thẩm tra về tính hợp lệ của bộ hồ sơ chuyển nhượng

Thời hạn xử lý hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp là 02 tháng

+ Nếu hồ sơ đăng ký hợp lệ (có đầy đủ giấy tờ hợp lệ, cũng như thông tin kê khai chính xác, đúng quy định) Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết định cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp; ghi nhận việc chuyển giao vào Sổ đăng ký quốc gia; công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp.

+ Nếu xét thấy hồ sơ đăng ký không hợp lệ; Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra thông báo dự định từ chối đơn.

Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày thông báo được ký mà người nộp hồ sơ không sửa chữa/sửa chữa không đúng hoặc không có ý kiến phản đối/có ý kiến nhưng không được chấp nhận; thì Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo từ chối đăng ký hợp đồng.

BÀI VIẾT THAM KHẢO:

Sở hữu trí tuệ

hành vi xâm phạm quyền tác giả

Tin Liên Quan