THỦ TỤC ĐĂNG KÍ TẠI NƯỚC NGOÀI

Chứng khoán là thị trường không chỉ phát triển ở Việt Nam mà còn phát triển trên toàn thế giới. Vậy các công ty Việt Nam muốn kêu gọi đầu tư ở nước ngoài, muốn chào bán chứng khoán ra nước ngoài cần thực hiện thủ tục, chuẩn bị hồ sơ như thế nào? Mời bạn đọc quan tâm tham khảo bài viết:

Cơ sở pháp lý:

Nghị định 58/2012 / NĐ- CP: QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CHỨNG KHOÁN VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CHỨNG KHOÁN

Đăng ký chào bán chứng khoán tại nước ngoài

1. Hồ sơ bao gồm:

a) Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, chủ sở hữu hoặc Hội đồng thành viên thông qua phương án chào bán chứng khoán và phương án sử dụng vốn huy động từ đợt chào bán chứng khoán tại nước ngoài;

b) Báo cáo tài chính được lập theo chuẩn mực kế toán quốc tế trong trường hợp pháp luật nước sở tại yêu cầu;

c) Giấy xác nhận tài khoản vốn phát hành chứng khoán bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng được phép;

d) Văn bản chấp thuận phát hành chứng khoán ra nước ngoài của cơ quan nhà nước có thẩm quyền: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với tổ chức tín dụng; Bộ Tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm; Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán;

đ) Các hồ sơ đăng ký chào bán với cơ quan có thẩm quyền của nước nơi tổ chức phát hành đăng ký chào bán.

2. Cơ quan tiếp nhận

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

3. Thời gian xử lý

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phải thông báo cho tổ chức phát hành ý kiến chấp thuận hay không chấp thuận về hồ sơ chào bán bằng văn bản và nêu rõ lý do.

BÀI VIẾT THAM KHẢO:

Trường hợp thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Tin Liên Quan