TRÌNH TỰ KÊ KHAI THUẾ GTGT ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐẦU TƯ

1. Căn cứ pháp lý
Luật quản lý thuế 2006 sửa đổi bổ xung năm 2012
Nghị định 83/2013/nđ-cp hướng dẫn Luật quản lý thuế và Luật quản lý thuế sửa đổi
Thông tư 156/2013/tt-btc hướng dẫn Luật Quản lý thuế và Luật quản lý thuế sửa đổi, bổ xung và Nghị định 83/2013/NĐ-CP.
Thông tư 119/2014/tt-btc sửa đổi Thông tư 156/2013/TT-BTC, 111/2013/TT-BTC, 219/2013/TT-BTC, 08/2013/TT-BTC, 85/2011/TT-BTC, 39/2014/TT-BTC và 78/2014/TT-BTC để cải cách, đơn giản thủ tục hành chính về thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

2. Thủ tục khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư
Dự án đầu tư phải kê khai thuế GTGT theo thủ tục như sau:

ACHAULAW

2.1 Thành phần hồ sơ kê khai thuế GTGT đối với dự án đầu tư:
Trường hợp người nộp thuế thành lập mới từ dự án đầu tư (trừ dự án đầu tư xây dựng nhà đế bán) thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì lập hồ sơ khai thuế GTGT của dự án đầu tư là tờ khai thuế giá trị gia tăng mẵu số 02/GTGT.

Trường hợp người nộp thuế đang hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc đổi tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ (kê khai tờ khai 01/GTGT) có dự án đầu tư thì lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án đẩu tư (kê khai tờ khai 02/GTGT) và phải bù trừ số thuế GTGT của hàng hóa dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư với thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện. Số thuế GTGT được kết chuyển của dự án đầu tư tối đa bằng số thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ cua cơ sở kinh doanh.

Hồ sơ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư bao gồm:

Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư theo mẫu số 02/GTGT.
Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá dịch vụ mua vào theo mẫu số 01-2/GTGT.
Các tài liệu giải trình kèm theo (nếu có).

ACHAULAW

2.2. Trình tự kê khai thuế GTGT đối với dự án đầu tư
Bước 1: Người nộp thuế thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cùng nơi hoặc khác nơi đóng trụ sở chính, đang trong giai đoạn đầu tư thì lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án đầu tư và gửi đến cơ quan thuế.

Bước 2: Cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ, xử lý và theo dõi nghĩa vụ thuế của người nộp thuế.

Nếu người khai thuế nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan thuế, công chức thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận số lượng tài liệu trong hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.
Nếu nộp hồ sơ đường bưu chính, công chức thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.
Nếu hồ sơ được nộp thông qua giao dịch điện tử, việc tiếp nhận, kiểm tra, chấp nhận hồ sơ khai thuế do cơ quan thuế thực hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử.

Bước 3: Người nộp thuế tự nộp tiền thuế vào Ngân sách Nhà nước theo số thuế đã kê khai.

Bài viết tham khảo:

Nhãn hiệu nổi tiếng

Điêu kiện giải thể chi nhánh nước ngoài

Quy trình đăng ký vệ sinh an toàn thực phẩm 2018

Tin Liên Quan