VÌ SAO PHẢI CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐỐI TƯỢNG SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

1.Chuyển quyền sở hữu công nghiệp là gì?

Chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN là việc tổ chức, cá nhân nắm độc quyền sử dụng một đối tượng SHCN (bên chuyển quyền sử dụng thường được gọi là

bên giao) cho phép tổ chức; cá nhân khác (bên nhận quyền sử dụng – thường được gọi là bên nhận) sử dụng đối tượng SHCN đó.

-Đối tượng SHCN có thể là sáng chế; kiểu dáng công nghiệp; nhãn hiệu, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn.

-Người có độc quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp là chủ sở hữu công nghiệp (tức là chủ văn bằng bảo hộ đối với đối tượng sử hữu công nghiệp đó);

hoặc Bên nhận li-xăng độc quyền (tức là người được chủ sở hữu  công nghiệp chuyển giao độc quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp).

-Văn bằng bảo hộ có thể là Bằng độc quyền sáng chế; bằng độc quyền giải pháp hữu ích; bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký thiết

kế bố trí mạch tích dẫn; Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

ACHAULAW
1900 62502

2.Vì sao phải chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

– Chủ sở hữu công nghiệp có độc quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp trong thời hạn bảo hộ (thời hạn hiệu lực của Văn bằng bảo hộ) trên toàn lãnh thổ

Việt Nam. Tổ chức, cá nhân khác muốn sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp đang trong thời hạn bảo hộ nhằm mục đích thương mại phải được Chủ sở hữu cho

phép (chuyển quyền sử dụng) thông thường dưới hình thức ký kết hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN.

– Chuyển quyền sở hữu công nghiệp là một hình thức khai thác quyền sở hữu công nghiệp, qua đó Chủ sở hữu công nghiệp thu về một khoản tiền (phí chuyển

quyền sử dụng) hoặc lợi ích vật chất khác mà không phải trực tiếp sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp. Hình thức này đặc biệt thích hợp đối với  những chủ sở

hữu công nghiệp không hoạt động kinh doanh hoặc không có năng lực kinh doanh. Chuyển quyền sử dụng còn góp phần phổ biến công nghệ, nâng cao hiệu quả

đầu tư nghiên cứu- triển khai, hạn chế độc quyền và thúc đẩy việc tạo ra công nghệ mới. VÌ vậy, có thể nói rằng, chuyển quyền sử dụng đối tượng  sở hữu công

nghiệp đem lại lợi ích cho cá nhân chủ sở hữu công nghiệp,người được chuyển quyền sử dụng và toàn xã hội nói chung.

 

ACHAULAW
1900 6250

3.Ai có quyền chuyển quyền sử dụng đối với SHCN?

– Người nắm độc quyền sử dụng đối tượng sử hữu công nghiệp. Người được chủ sở hữu công nghiệp chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp và

cho phép chuyển quyền sử dụng thứ cấp (tiếp tục chuyển quyền sử dụng) có quyền chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN đó.

– Người chuyển quyền sử dụng chỉ được phép chuyển giao quyền thuộc về mình, nếu quyền SHCN thuộc sở hữu chung thì việc chuyển quyền sử dụng phải được

sự đồng ý của tất cả các chủ sở hữu công nghiệp theo quy định của Bộ luật Dân sự.

BÀI VIẾT THAM KHẢO:

Sở hữu trí tuệ

Phạm vi bảo hộ của văn bằng bảo hộ quyền sử hữu công nghiệp

Tin Liên Quan