ÁP DỤNG BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI ĐỂ XỬ LÍ XÂM PHẠM QUYỀN SHTT

Khi nhận thấy có nguy cơ xảy ra thiệt hại do hành vi xâm phạm quyền sở hữu tí tuệ gây ra, chủ thể quyền sở hữu trí tuệ có thể yêu cầu Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời.

1.Các trường hợp yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời

Khi khởi kiện hoặc sau khi khởi kiện, chủ thể quyền sở hữu trí tuệ có quyền yêu cầu Toà án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trong các trường hợp sau đây:

– Đang có nguy cơ xảy ra thiệt hại không thể khắc phục được cho chủ thể quyền sở hữu trí tuệ;

-Hàng hoá bị nghi ngờ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc chứng cứ liên quan đến hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ có nguy cơ bị tẩu tán hoặc bị tiêu huỷ nếu không được bảo vệ kịp thời.

2.Các biện pháp khẩn cấp tạm thời

Các biện pháp khẩn cấp tạm thời sau đây được áp dụng đối với hàng hoá bị nghi ngờ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, nguyên liệu, vật liệu, phương tiện sản xuất, kinh doanh hàng hoá đó:

– Thu giữ;

-Kê biên;

-Niêm phong; cấm thay đổi hiện trạng; cấm di chuyển;

-Cấm chuyển dịch quyền sở hữu.

3.Nghĩa vụ của người yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời

-Người yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời có nghĩa vụ chứng minh quyền yêu cầu bằng các tài liệu, chứng cứ

– Người yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại gây ra cho người bị áp dụng biện pháp đó trong trường hợp người đó không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ này, người yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời phải nộp khoản bảo đảm bằng một trong các hình thức sau đây:

+ Khoản tiền bằng 20% giá trị hàng hoá cần áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời hoặc tối thiểu hai mươi triệu đồng nếu không thể xác định được giá trị hàng hóa đó;

+Chứng từ bảo lãnh của ngân hàng hoặc của tổ chức tín dụng khác.

4.Huỷ bỏ việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời

Toà án ra quyết định huỷ bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời đã được áp dụng:

trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 122 của Bộ luật tố tụng dân sự
trong trường hợp người bị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời chứng minh được việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời là không có căn cứ xác đáng.
Trong trường hợp huỷ bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời: Tòa án phải xem xét để trả lại; cho người yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời khoản bảo đảm quy định của Luật SHTT.

Trong trường hợp yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không có căn cứ xác đáng;

và gây thiệt hại cho người bị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời thì Toà án buộc người yêu cầu phải bồi thường thiệt hại.

Tin Liên Quan