CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chào luật sư, luật sư cho tôi hỏi chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông được pháp luật quy định như thế nào?

Chào bạn, chúng tôi đã tiếp nhận câu hỏi của bạn. Đối với thắc mắc của bạn, Luật Á Châu xin được trả lời như sau:

1. Căn cứ pháp lý

Luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015.

2. Nội dung tư vấn

Theo Điều 110 Luật Doanh nghiệp 2014, có thể hiểu rằng:

Công ty cổ phần là công ty trong đó vốn do các thành viên góp vào được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần.

Người sở hữu cổ phần của công ty được gọi là cổ đông. Số lượng cổ đông tối thiểu là 03.

Cổ đông có thể là cá nhân, tổ chức chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn mình góp vào.

Khoản 1 Điều 135 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định:

Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty cổ phần.

Như vậy Đại hội đồng cổ đông không bao gồm cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức và cổ phần ưu đãi hoàn lại.

chương trình và nội dung họp đại hội đồng cổ đông
chương trình và nội dung họp đại hội đồng cổ đông

Điều 138 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định:

   1. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chuẩn bị chương trình, nội dung cuộc họp.

   2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 114 của Luật này có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến công ty chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định thời hạn khác. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông hoặc thông tin tương đương, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.

   3. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối kiến nghị quy định tại khoản 2 Điều này nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

   a) Kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung;

   b) Vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

   c) Trường hợp khác theo quy định của Điều lệ công ty.

   4. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp nhận và đưa kiến nghị quy định tại khoản 2 Điều này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này; kiến nghị được chính thức bổ sung vào chương trình và nội dung cuộc họp nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Chương trình họp được người triệu tập chuẩn bị. Cổ đông có quyền kiến nghị sửa đổi chương trình họp

Kiến nghị của cổ đông có thể bị từ chối nếu vi phạm thời hạn, nội dung hoặc thẩm quyền.

Nếu kiến nghị không vi phạm, kiến nghị đó phải được người triệu tập đưa vào chương trình họp

Trên đây là một số nội dung trao đổi của chúng tôi. Nếu quý khách có nội dung cần trao đổi, xin vui lòng liên hệ lại theo địa chỉ email: achaulaw@gmail.com hoặc số điện thoại 0947.318.318 hoặc 0963.81.84.86. Chúng tôi rất mong được hợp tác và hỗ trợ quý khách.

Trân trọng!

————-o0o—————

Công ty TNHH Luật Á Châu

VPGD: 262 Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

SĐT: 0947.318.318 – 0963.81.84.86

Webside: achaulaw.com.vn

Email: achaulaw@gmail.com

Bạn hãy gọi chúng tôi bất kể khi nào bạn cần!

 

Tin Liên Quan