HỒ SƠ GIẢI THỂ CÔNG TY CỔ PHẦN CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

Công ty Luật á châu cung cấp dịch vụ tư vấn và thực hiện thủ tục giải thể đối với công ty cổ phần có cổ đông là tổ chức nước ngoài.Quý khách có nhu cầu tư vấn vui lòng liên hệ trực tiếp để được hỗ trợ.

ACHAULAW
1900 6250

1.Các trường hợp và điều kiện giải thể

 1. Doanh nghiệp bị giải thể trong các trường hợp sau đây:
 2. a) Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
 3. b) Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;
 4. c) Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
 5. d) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

2.Hồ sơ giải thể:

 • Biên bản họp về việc giải thể của Đại hội đồng cổ đông đối với Công ty Cổ phần
 • Quyết định về việc giải thể (Quyết định giải thể phải có đủ các nội dung được quy định)
 • Biên bản thanh lý tài sản và thanh toán hết các khoản nợ của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần
 • Xác nhận của Ngân hàng nơi Công ty mở tài khoản(trường hợp doanh nghiệp không mở tài khoản tại Ngân
 • hàng, Doanh nghiệp cần có Công văn cam kết chưa mở tài khoản và không nợ tại bất kỳ Ngân hàng, tổ chức cá nhân nào).
 1. Trình tự, thủ tục giải thể

Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án

ACHAULAW
1900 6250
 1. Việc giải thể doanh nghiệp trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 201 của Luật này được thực hiện theo quy định sau đây:
 2. Thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp. Quyết định giải thể doanh nghiệp phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
 3. a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
 4. b) Lý do giải thể;
 5. c) Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp; thời hạn thanh toán nợ,
 6. thanh lý hợp đồng không được vượt quá 06 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể;
 7. d) Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;

đ) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Bài viết tham khảo:

Ngành nghề kinh doanh cần giấy phép con

Thủ tục đăng kí kinh doang công ty kinh doanh dịch vụ đòi nợ

Thủ tục thành lập công ty cổ phần có cổ đông nước ngoài

Xin cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ xoa bóp (massage)

Tin Liên Quan