QUY ĐỊNH VỀ GIÁN TIẾP ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

Đầu tư gián tiếp ra nước ngoài là hoạt động đầu tư ra nước ngoài dưới hình thức mua, bán chứng khoán, các giấy tờ  có giá khác hoặc đầu tư thông qua quỹ đầu tư chứng khoán, các chế định tài chính trung gian khác ở nước ngoài. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, nhà làm luật đã ban hành Nghị định 135/2015/NĐ-CP quy định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài để mọi người có cái nhìn rõ nét về vấn đề này.

1. Phương thức đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

Hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của tổ chức kinh tế được thực hiện theo hai phương thức sau:

– Tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

Đầu tư gián tiếp ra nước ngoài-Ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài.

Trong đó:

Tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài là việc tổ chức được phép tự doanh thực hiện mua, bán chứng khoán và giấy tờ có giá khác ở nước ngoài hoặc đầu tư thông qua các quỹ đầu  tư chứng khoán, các định chế tài chính trung gian khác ở nước ngoài cho chính mình.

Ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài là việc tổ chức kinh tế (sau đây gọi tắt là tổ chức ủy thác) giao vốn bằng ngoại tệ cho tổ chức được phép nhận ủy thác đầu tư ở trong nước (sau đây gọi là tổ chức nhận ủy thác) thực hiện đầu tư gián tiếp ra nước ngoài thông qua hợp đồng ủy thác đầu tư.

2. Hình thức đầu tư gián tiếp ở nước ngoài

Tổ chức tự doanh, tổ chức nhận ủy thác được đầu tư gián tiếp ở nước ngoài theo hình thức sau:

-Trực tiếp mua, bán chứng khoán, các giấy tờ có giá khác ở nước ngoài

Đầu tư gián tiếp nước ngoài-Đầu tư thông qua việc mua, bán chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán ở nước ngoài, ủy thác đầu tư cho các định chế tài chính trung gian khác ở nước ngoài.

3.Công cụ đầu tư

– Nhà đầu tư chỉ được đầu tư gián tiếp ra nước ngoài vào các công cụ đầu tư do Ngân hàng nhà nước Việt Nam quy định.

– Tổ chức tự doanh, tổ chức nhận ủy thác là ngân hàng thương mại, công ty tài chính tổng hợp chỉ được tự doanh đầu tư, nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài vào công cụ đầu tư là trái phiếu, các công cụ trên thị trường tiền tệ do Ngân hàng nhà nước Việt Nam quy định.

Bài viết tham khảo:

Thủ tục thay đổi giấy phép đầu tư

Các trường hợp thu hồi giấy phép đầu tư

Thủ tục thu hồi giấy phép đầu tư

Vấn đề ký quỹ đối với xuất khẩu lao động

Tin Liên Quan