THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ĐỐI VỚI CÔNG NGHỆ HẠN CHẾ CHUYỂN GIAO

Đối với công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao thì khi tiến hành chuyển giao bạn cần tiến hành xin cấp phép chuyển

giao công nghệ. Khi đó, việc chuyển giao của bạn với hợp pháp theo quy định của chuyển giao công nghệ.

1. Thủ  tục tiến hành xin cấp giấy phép chuyển giao công nghệ

– Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ và phí thẩm định đề nghị chấp thuận chuyển giao công nghệ.

– Bộ Khoa học và Công nghệ (Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ) tổ chức thẩm định hồ sơ:

+ Nếu tổ chức, cá nhân đáp ứng các yêu cầu theo những quy định hiện hành, Bộ Khoa học và Công nghệ có văn bản chấp thuận chuyển

giao công nghệ.

+ Trong trường hợp không chấp thuận chuyển giao công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Thủ tục cấp giấy phép chuyển giao công nghệ đối với công nghệ hạn chế chuyển giao

2. Thành phần hồ sơ:

– Đơn đề nghị cấp Giấy phép chuyển giao công nghệ;

– Văn bản về tư cách pháp lý của bên tham gia hợp đồng: bản sao Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép

 

phù hợp ngành nghề được hoạt động; Giấy xác nhận tư cách pháp lý đối với người đại diện, ký tên trong hợp đồng;

– Văn bản chấp thuận chuyển giao công nghệ của Bộ Khoa học và Công nghệ;

– Bản gốc hoặc bản sao có công chứng hợp đồng chuyển giao công nghệ bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài;

– Danh mục tài liệu công nghệ, máy móc, thiết bị, phương tiện kỹ thuật (nếu có) kèm theo hợp đồng chuyển giao công nghệ;

– Trong trường hợp có sử dụng vốn nhà nước phải gửi kèm văn bản của cơ quan có thẩm quyền quyết định đầu tư nhất trí với nội dung

chuyển giao công nghệ và giá ước tính cho công nghệ được chuyển giao.

– Dự kiến chi phí chuyển giao công nghệ phải trả từng năm và tổng giá thanh toán trong suốt thời hạn hợp đồng;

– Giấy ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền cho bên thứ ba thực hiện thủ tục đề nghị cấp Giấy phép chuyển giao công nghệ).

Số bộ hồ sơ: 03 bộ

Thủ tục cấp giấy phép chuyển giao công nghệ đối với công nghệ hạn chế chuyển giao

3. Thẩm quyền

-Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Bộ Khoa học và Công nghệ

-Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định Công nghệ

4. Thời hạn giải quyết:

10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ:

Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép

 

5. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

– Trong trường hợp sử dụng vốn nhà nước để nhận chuyển giao công nghệ trong dự án đầu tư, bên nhận công nghệ phải lập phương án

nhận chuyển giao công nghệ, trong đó nêu rõ nội dung chuyển giao công nghệ và giá ước tính của công nghệ để trình cơ quan có thẩm

quyền quyết định đầu tư. Bên nhận công nghệ phải chịu trách nhiệm về nội dung chuyển giao công nghệ và giá thanh toán cho công

nghệ được chuyển giao theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền quyết định đầu tư. Trong trường hợp sử dụng nhiều nguồn vốn để

nhận chuyển giao công nghệ, trong đó nguồn vốn nhà nước chiếm tỷ lệ từ 51% trở lên thì cũng phải tuân theo quy định nêu trên.

– Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày ký kết hợp đồng chuyển giao công nghệ, bên nhận công nghệ (trong trường hợp chuyển giao công

nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam và chuyển giao công nghệ trong nước) hoặc bên giao công nghệ (trong trường hợp chuyển giao công

nghệ từ Việt Nam ra nước ngoài) thay mặt các bên phải gửi hồ sơ đến Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị cấp Giấy phép chuyển giao

công nghệ.

– Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung của Bộ Khoa học và Công nghệ, nếu các bên tham gia hợp

đồng không đáp ứng các yêu cầu sửa đổi, bổ sung thì hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép chuyển giao công nghệ không còn giá trị.

 

Tin Liên Quan