Điều kiện để đưa bất động sản vào kinh doanh

Điều kiện để đưa bất động sản vào kinh doanh.

Ở bài viết trước, chúng ta đã tìm hiểu về các điều kiện để đầu tư kinh doanh bất động sản. Trong bài viết này, Luật Á Châu xin tiếp tục cung cấp cho các nhà đầu tư thông tin về các điều kiện để đưa bất động sản vào kinh doanh như sau:

 

  1. Căn cứ:

 

2.1. Nhà, công trình xây dựng đưa vào kinh doanh phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có đăng ký quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất trong giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất. Đối với nhà, công trình xây dựng có sẵn trong dự án đầu tư kinh doanh bất động sản thì chỉ cần có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

b) Không có tranh chấp về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất;

c) Không bị kê biên để bảo đảm thi hành án.

2. Các loại đất được phép kinh doanh quyền sử dụng đất phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

b) Không có tranh chấp về quyền sử dụng đất;

c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

d) Trong thời hạn sử dụng đất.

BÀI VIẾT THAM KHẢO

Bất động sản

 

 

 

 

 

 

Tin Liên Quan