HỢP ĐỒNG CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐỐI TƯỢNG SỞ HỮU CÔNG NGHỆP

 1. Các dạng hợp đồng chuyển quyền sử dụng SHCN

Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN có thể được phân chia theo tiêu chí khác nhau:

Theo phạm vi của bên nhận, có hai dạng:

 • Hợp đồng độc quyền: là hợp đồng mà theo đó trong phạm vi và thời hạn chuyển quyền sử dụng, bên được chuyển quyền được độc quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp, bên chuyển quyền không được ký kết hợp đồng sử dụng đối tượng SHCN với bất kỳ bên thứ ba nào và chỉ được sư dụng SHCN đó nếu được phép của bên được chuyển quyền.
 • Hợp đồng không độc quyền: là hợp đồng mà theo đó trong phạm vi và thời hạn chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN, bên chuyển quyền vẫn có quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp, quyền ký kết hợp đồng với sử dụng đối tượng SHCN không độc quyền với người khác.

Theo bên giao, có hai dạng hợp đồng:

 • Hợp đồng sơ cấp: là hợp đồng bên giao chính là chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp
 • Hợp đồng thứ cấp: là hợp đồng mà bên giao là người được chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN và được chủ sở hữu công nghiệp cho phép chuyển quyền sử dụng thứ cấp theo một hợp đồng khác.
 1. Hình thức hợp đồng:

Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp phải làm bằng văn bản, thể hiện đầy đủ thỏa thuận của hai bên. Mọi thỏa thuạn bằng miệng, công văn, thư từ, điện báo… đều không có giá trị pháp lý.

Hợp đồng chuyển quyền sử dụng có thể là một phần của hợp đồng khác (ví dụ: hợp đồng chuyển giao công nghệ, mua bán thiết bị…)

 1. Nội dung hợp đồng

Hợp đồng chuyển quyền sử dụng cần có nội dung chủ yếu sau:

 • Các bên kí kết hợp đồng;
 • Căn cứ chuyển quyền sử dụng;
 • Dạng hợp đồng (dạng chuyển quyền sử dụng);
 • Phạm vi chuyển quyền sử dụng;
 • Thời hạn chuyển quyền sử dụng;
 • Giá chuyển quyền và phương thức thanh toán;
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên;
 • Chữ ký của Người đại diện các bên.

Điều khoản về các bên ký kết hợp đồng phải nêu rõ tên, địa chỉ đầy đủ của các bên, tên và chức vụ của người đại diện các bên (nếu có).

Điều khoản về căn cứ chuyển quyền phải khẳng định tư cách chuyển quyền sử dụng của bên giao, bao gồm:

 • Tên, số, ngày cấp và thời hạn hiệu lực của văn bằng bảo hộ thuộc quyền sở hữu bên giao, hoặc:
 • Tên, ngày ký, số đăng ký (nếu có) và thời hajn hiệu lực của hợp đồng chuyển quyền sử dụng cấp trên quyền sử dụng được cấp cho bên giao và bên giao được phép chuyển quyền sử dụng thứ cấp.

Điều khoản về dạng hợp đồng phải nêu rõ hợp đồng độc quyền hay không độc quyền; có phải là hợp đồng thứ cấp không?

Điều khoản về phạm vi chuyển quyền sử dụng phải chỉ ra các điều kiện giới hạn quyền sử dụng của bên nhận.

BÀI VIẾT THAM KHẢO:

Sở hữu trí tuệ

Tư vấn thủ tục chuyển nhượng quyền nhãn hiệu

Tin Liên Quan